FDA Inlps

การนำเข้าเครื่องสำอางเข้าประเทศไทย รับทำอย.

740 400 admin

การนำเข้าเครื่องสำอางเข้าประเทศไทย

พระราชบัญญัติเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย คุ้มครองผู้บริโภคเครื่องสำอาง และแบ่งประเภทเครื่องสำอางออกเป็นแบบควบคุมพิเศษ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางปี 2535 ความสำคัญของกฎระเบียบได้เปลี่ยนจากกิจกรรมก่อนวางการตลาด เป็นกิจกรรมหลังการวางขายสู่ตลาด โดยมีจุดเริ่มต้นจากการรับรู้ว่าการใช้ข้อกำหนดทางเทคนิค และการปฏิบัติตามแนวทางการผลิตที่ดีทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีคุณภาพ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะต้องแจ้งให้องค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย อย. (FDA) ทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามกฎหมาย องค์การอาหารและยามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำหรือคำแนะนำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

ข้อตกลงเกี่ยวกับแผนควบคุมเครื่องสำอางเพื่อความกลมกลืนของอาเซียน (AHCRS) ได้ลงนามโดยหน่วยงานกำกับดูแลเครื่องสำอางอาเซียน เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่มประเทศอาเซียน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งหมดที่วางตลาดใน 10 ประเทศสมาชิก จะต้องปฏิบัติตาม Directive

 

การนำเข้าสินค้าในประเทศไทย โดยไม่จดทะเบียน อย.

ในประเทศไทยสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ยาเสพติด และยาแผนโบราณ (การแพทย์แผนจีน) ต้องลงทะเบียนในอย. ของประเทศไทยก่อนทุกชนิด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย

แม้แต่การนำเข้าการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณา (ออนไลน์และออฟไลน์) ของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในรายการข้างต้นเป็นสิ่งต้องห้ามโดยไม่ต้องลงทะเบียนที่ถูกต้องในองค์การอาหารและยาไทย โดยมีโทษสูงสุด คือ จำคุกสูงสุด 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

จากประสบการณ์ของเรา การลงทะเบียนองค์การอาหารและยาของไทยนั้นมักจะได้รับอนุมัติ 100% ยกเว้นการนำเข้ายาเสพติด ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถลงทะเบียนในอย. ของประเทศไทยในเวลาไม่ถึงสัปดาห์เพียงส่งเอกสารที่จำเป็นให้กับผู้นำเข้าที่ได้รับการรับรองและได้รับอนุญาตจากประเทศไทย

 

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผ่าน อย.

บุคคลใด ๆ ที่ประสงค์จะผลิตหรือนำเข้า เพื่อขายหรือรับช่วงการผลิตและขายเครื่องสำอาง จะต้องยื่นคำขอไปที่อย. และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วบุคคลนั้น อาจดำเนินการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางได้ ผู้ผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างเครื่องสำอางเพื่อการจัดแสดงหรือการแสดงเพื่อส่งเสริมการขาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการขอรับใบอนุญาตจากอย.

ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง กฎระเบียบดังกล่าวได้กำหนดขึ้น เพื่อช่วยผู้ผลิตและผู้นำเข้าในการปรับปรุงหรือพัฒนา การปฏิบัติของในการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แนวทางดังกล่าวครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น คำจำกัดความ บุคลากร สถานที่ สุขาภิบาล และสุขอนามัย อุปกรณ์ การดำเนินการผลิต วิธีการนำเข้า และคุณสมบัติการนำเข้า เป็นต้น โดยผู้ประกอบการจำเป็นต้องขอใบรับรองจากไซต์การผลิตหรือนำเข้า ซึ่งจำเป็นต้องมี สำหรับการประยุกต์ใช้ในการขออย. หลังจากได้รับใบสมัครผู้มีอำนาจจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามและออกใบรับรองสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นคำขอนั้น ๆ

ฉลากของเครื่องสำอางที่ผ่าน อย.

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชิ้นจะต้องมีฉลากกฎหมายไทยภายใน 30 วันหลังจากนำเข้าก่อนที่จะวางตลาด  โดยฉลากจะต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อทางการค้า (ขนาดตัวอักษรต้องใหญ่กว่าเนื้อหาอื่น ๆ )
 • ประเภท (เช่น แชมพู ครีมบำรุงผิว ฯลฯ )
 • รายการส่วนประกอบทั้งหมด (FIL)
 • วิธีการใช้งาน
 • ชื่อผู้ผลิต ประเทศหรือชื่อผู้นำเข้า และที่อยู่
 • ปริมาณสุทธิเป็นเมตริก (มล. หรือกรัม) (ขนาดตัวอักษร 2 มม. (<50) 3 มม. (50-200) 4 มม. (200-1000) 5 มม. (1,000 ขึ้นไป)
 • เลขที่ Batch
 • วันผลิต
 • วันหมดอายุ (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุไม่เกิน 30 เดือน)
 • คำเตือน (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)
 • หมายเลขใบเสร็จการแจ้งเตือน

ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนฉลากจะต้องถูกต้องและต้องไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่าง ข้อมูลทั้งหมดจะต้องมีจริยธรรม และสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมไทย ข้อมูลจะต้องเขียนในภาษาไทยและจะต้องมีขนาดที่อ่านง่าย โดยอาจมีกรณียกเว้นที่ถูกจัดทำเป็นภาษาต่างประเทศ คือ เครื่องสำอางที่นำเข้ามาเพื่อจำหน่าย จึงไม่จำเป็นต้องมีฉลากภาษาไทยบนบรรจุภัณฑ์หรือห่อในเวลาที่ตรวจสอบศุลกากร แต่ต้องติดฉลากภาษาไทยก่อนทำการขาย

 

วิธีการลงทะเบียนขออย.

 1. ใช้บริการบริษัทที่มีใบอนุญาต และสถานที่ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียน
 2. จัดเตรียมเอกสารชุดตัวแปรตามลักษณะและการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์
 3. ให้ชื่อผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับการรับรองให้มีชื่อเป็นผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต (ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย)
 4. ยื่นขอนำเข้าอย. ผลิตภัณฑ์จะได้รับการอนุมัติหลังจากที่มีเอกสารครบถ้วน

 

วิธีการนำเข้าหลังจากลงทะเบียนในองค์การอาหารและยาไทย

หลังจากลงทะเบียนองค์การอาหารและยาไทยแล้ว คุณจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ตามวิธีการดังนี้

 1. ส่งคำขอนำเข้า FDA ของไทย
 2. ได้รับการอนุมัตินำเข้าจากองค์การอาหารและยาไทย
 3. ติดต่อศุลกากร
 4. จ่ายภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนนี้แล้ว บริษัทต่างประเทศทุกแห่งจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าส่งเสริมการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพตามกฎหมายไทย

หากคุณต้องการความช่วยเหลือการลงทะเบียน และชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับองค์การอาหารและยา คุณจำเป็นต้องมีตัวแทนองค์การอาหารและยาหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกำกับดูแลอื่น ๆ โปรดติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @interloop_fda ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพของเราคุณจะสามารถดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างสะดวกง่ายดายมากขึ้น และเติบโตอย่างมั่นคง

Leave a Reply

Your email address will not be published.