FDA Inlps

การติดฉลากอย่างไรให้ผ่าน อย.

748 421 admin

การติดฉลากอย่างไรให้ผ่าน อย.

องค์การอาหารและยาหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย องค์การอาหารและยาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งด้าน ยา อาหาร เครื่องสำอาง ภายใต้การดำเนินงานและนโยบายด้านกฎระเบียบของประเทศไทย

อย. จะช่วยให้การจัดหาอาหารของเราปลอดภัย โดยการดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร และการติดฉลากอาหาร ซึ่งไม่ได้มีเพียงผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงน้ำดื่มบรรจุขวดสูตรสำหรับทารก สารเติมแต่งอาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างไรก็ตามองค์การอาหารและยาไม่ได้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

องค์การอาหารและยา (อย.) ทำอะไรบ้าง

องค์การอาหารและยามีส่วนร่วมในการควบคุมการผลิตอาหารและอาหารดังต่อไปนี้

 1. ดูแลการเรียกคืนอย. ระงับการระบาด และดูแลภาวะฉุกเฉิน กล่าวคือ องค์การอาหารและยาจะช่วยระบุตรวจสอบ และแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร อีกทั้งพวกเขายังสามารถเรียกคืนและช่วยให้คลังอาหารปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสุขาภิบาลที่ถูกจัดไว้ในกรณีที่อาจมีความเสี่ยง
 2. ดูแลการเจ็บป่วยจากอาหารและการปนเปื้อน โดยองค์การอาหารและยามีหน้าที่ช่วยให้ความรู้แก่ประชาชน และธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการอาหารให้เหมาะสม และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
 3. ควบคุมมาตรฐานส่วนผสม การบรรจุ และการติดฉลากอาหาร เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนบริโภคนั้นได้รับการเปิดเผยและบรรจุอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงข้อมูลโภชนาการและคำเตือนสารก่อภูมิแพ้
 4. ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยองค์การอาหารและยามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเคล็ดลับสำหรับการใช้งาน การรายงานผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์และการรายงานส่วนผสม
 5. การป้องกันอาหาร โดยองค์การอาหารและยาจะเป็นผู้ช่วยปกป้องการจัดหาอาหารในประเทศไทย จากการผู้จำหน่ายที่มีสารที่เป็นอันตราย และการแก้ไขดัดแปลงซึ่งอาจรวมถึงการเป็นพิษหรือการปนเปื้อน
 6. วิทยาศาสตร์และการวิจัย กล่าวคือ องค์การอาหารและยาสนับสนุนการวิจัยอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยนี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงความปลอดภัยของอาหารสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งเทคนิคการแปรรูปอาหาร
 7. การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายของ อย. โดยอย.มีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และบังคับใช้การดำเนินการแก้ไขในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม โดยจะเป็นการตรวจผ่านการตรวจสอบการสุ่มตัวอย่าง หากผู้ผลิตทำผิด จะมีการจับกุมและการดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมาย

 

การติดฉลากอาหารขององค์การอาหารและยา 

อย.ได้มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ละเอียดสำหรับผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะผลิต หรือนำเข้าอาหาร เครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อขาย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเตรียมผลิตภัณฑ์ให้พร้อม ทั้งด้านเอกสาร ส่วนประกอบ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เพื่อจะนำมาติดฉลากและนำส่งออกวางขายที่ตลาด โดย อย.ได้กำหนดเกณฑ์ในการติดฉลากที่ถูกต้อง และง่ายต่อการได้รับการอนุมัติมา ดังนี้

FDA Inlps

พื้นที่การติดฉลาก

เมื่อกำหนดพื้นที่ฉลากบนแพ็คเกจของคุณ คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่บางส่วนที่ว่าง สามารถนำมาใช้เป็นพื้นที่ติดฉลากได้ เช่น บริเวณด้านข้าง ด้านขอบ หรือ ส่วนล่างของกล่องที่เข้าถึงได้ง่ายและผู้บริโภคมองเห็นง่าย ขนาดของพื้นที่การติดฉลากนั้นพิจารณาจากพื้นที่ทั้งหมดที่มีสำหรับการติดฉลากบนภาชนะ เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการส่วนมากเข้าใจว่าพื้นที่ฉลาก นับเพียงแต่ตัวฉลากเท่านั้น

กระดาษแก้วบนกล่องและส่วนใสที่มองเห็นได้ของถุงกระดาษแก้ว ก็ถือเป็นพื้นที่ติดฉลาก่นกัน หากมีการติดฉลากใด ๆ รวมถึงข้อมูลที่ไม่จำเป็นเช่นป้ายราคาคำบรรยายภาพ หากไม่มีการติดฉลากบนกระดาษแก้วก็จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การติดฉลาก

ส่วนป้ายกำกับ

พื้นที่ส่วนแสดงผลหลักจะต้องประกอบด้วยคำนิยาม คำอธิบายของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมถึงคำชี้แจงปริมาณสุทธิ คือ ปริมาณของอหารที่ไม่รวมน้ำหนักของตัวแพ็คเกจ ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

 1. ชื่อของอาหารจะต้องปรากฎอย่างชัดเจน โดยต้องมีลักษณะเป็นตัวหนา และมีความสูงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของข้อความที่ใหญ่ที่สุดบนฉลาก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่ออาหารจะต้องเป็นชื่อจริงตามที่ถูกกำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อบังคับขององค์การอาหารและยา หากยังไม่ได้กำหนดชื่ออาหารที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณต้องใช้ชื่อ “ทั่วไปหรือปกติ”
 2. คำชี้แจงปริมาณสุทธิ ปริมาณสุทธิคือจำนวนของผลิตภัณฑ์ตามน้ำหนักการวัดหรือการนับตัวเลขเช่น “10 กรัม” หากคุณกำลังใช้น้ำหนักหรือการวัด คุณต้องรวมทั้งการกำหนด และตัวชี้วัด

ขนาดประเภท / ตัวอักษรถูกกำหนดโดยพื้นที่ทางกายภาพ โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

 • ความกว้าง X ความสูงสำหรับสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ 40% ของความสูงของผลิตภัณฑ์ X เส้นรอบวงสำหรับภาชนะบรรจุทรงกระบอก

 

แผงข้อมูล

เนื้อหาที่ต้องการในแผงข้อมูล ไม่อนุญาตให้มีข้อมูลหรือองค์ประกอบการออกแบบอื่น ๆ ระหว่างเนื้อหาแผงข้อมูลที่จำเป็น

 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตอาหาร ผู้บรรจุ หรือ ผู้จัดจำหน่าย หากชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตที่แท้จริงไม่รวมอยู่ในอาหาร ชื่อและที่อยู่ของบริษัท ที่ใช้ชื่อนั้นต้องรวมถึงความสัมพันธ์ของบริษัทนั้นกับผลิตภัณฑ์ เช่น “ผลิตเพื่อ” หรือ “แจกจ่ายโดย”
 2. ส่วนผสม ต้องถูกระบุด้วยน้ำหนักตามลำดับจากมากไปน้อย ส่วนผสมจะต้องอยู่ในแผงเดียวกันกับชื่อ และที่อยู่ คุณอาจระบุรายการ“ ส่วนผสมย่อย” ของอาหารในวงเล็บหลังจากชื่อส่วนผสมได้ หรือคุณอาจคำนึงถึงส่วนประกอบย่อยทั้งหมดเป็นส่วนผสมหลัก ที่ระบุไว้ตามน้ำหนักตามลำดับจากมากไปหาน้อย โดยไม่ต้องตั้งชื่อส่วนผสมดั้งเดิมที่มีผลต่อส่วนผสมย่อย
 3. ข้อมูลโภชนาการนั้นได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ผู้ประกอบการควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญถึงการใส่ข้อมูลโภชนาการบนฉลาก

 

อาหารที่ไม่ต้องติดฉลากโภชนาการ คือ เมล็ดกาแฟ หรือกาแฟบด ใบชา กาแฟสำเร็จรูป และกาแฟสำเร็จรูปที่ไม่หวานชนิดทันที ผักอบแห้งประเภทเครื่องปรุง (เช่น กระเทียมแห้ง) สารสกัดรสชาติและสีผสมอาหาร อย่างไรก็ตามหากเครื่องเทศมีระดับสารอาหารสำคัญพอที่จะรับประกันการติดฉลาก จะจำเป็นต้องมีการติดฉลากโภชนาการ หากการติดฉลากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่รวมถึงการติดฉลากโภชนาการ คุณจะไม่สามารถอ้างถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับท่านใดที่สนใจปรึกษาการยื่นขอรับรองจากอย. สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @interloop_fda

Leave a Reply

Your email address will not be published.