FDA thailand Inlps

การขอใบอนุญาตอาหารและยา (อย.)

840 560 admin

การขอใบอนุญาตอาหารและยา (อย.)

ในประเทศไทย กฎหมายทั่วไปที่ควบคุมคุณภาพและความสมบูรณ์ของอาหาร คือ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) พระราชบัญญัติอาหารนี้ใช้กับการผลิตและการนำเข้าอาหารเพื่อขายในประเทศไทย ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนการผลิต หรือ นำเข้าอาหารจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีอำนาจควบคุม และกำกับดูแลใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้าอาหาร เครื่องสำอาง ยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความรับผิดชอบในการควบคุม และกำกับดูแลการผลิตการนำเข้า หรือสั่งเข้ามาในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ 6 ประเภท ที่ต้องได้รับใบอนุญาตได้แก่

 1. อาหาร
 2. ยาเสพติด
 3. อุปกรณ์ทางการแพทย์
 4. เครื่องสำอาง
 5. สารอันตราย (ใช้ในครัวเรือนหรือสาธารณสุข)
 6. ยาเสพติด (Psychotropic และ ยาเสพติด)

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบรรลุมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด และปลอดภัยต่อการบริโภค ขอบเขตการทำงานของ อย. ครอบคลุมการควบคุมก่อนจำหน่ายลงตลาด ควบคุมหลังจำหน่ายลงตลาด และการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นจากมาตรฐานเดิม จากการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการพัฒนาแนวทางการบริโภคที่ดีขึ้น ของผู้บริโภคขั้นสุดท้าย การออกใบอนุญาตขององค์การ อย. จะขึ้นอยู่กับมาตรการการควบคุมและการควบคุมดังต่อไปนี้

 • การควบคุมก่อนจำหน่ายลงตลาดของโรงงานผลิตภัณฑ์ การติดฉลาก และการโฆษณา
 • การควบคุมหลังจำหน่ายลงตลาด ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก และผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมก่อนหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ
 • โปรแกรมการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (เช่นตรวจสอบว่ามีผลข้างเคียงหรือไม่)
 • การศึกษาของผู้บริโภค ข้อมูลที่มอบให้แก่ผู้บริโภคนั้นเพียงพอและถูกต้องหรือไม่
 • การสนับสนุนด้านเทคนิคและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ (เช่นการสัมมนาที่จัดขึ้นหรือเข้าร่วมโดย อย.)

 

FDA thailand Inlps

ใบอย. สำหรับอาหาร

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ “อาหาร” หมายถึงสิ่งที่กินได้และสิ่งที่ใช้ดำรงชีวิต โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. สารที่สามารถกิน ดื่ม ดูด หรือ สูดดม เข้าไปในร่างกายได้ ทั้งทางปากหรือวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นสารอยู่ในรูปแบบใด แต่ไม่รวมถึงยาสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาเสพติด ภายใต้กฎหมาย ซึ่งจะขึ้นอยู่แล้วแต่กรณี
 2. สารที่มุ่งสำหรับใช้ หรือเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงสารเติมแต่งอาหารสีและกลิ่นรส

 

วัตถุประสงค์ในการออกใบอย.อาหาร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตการผลิตอาหาร แบ่งประเภทอาหารออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. ควบคุมพิเศษ

ผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องลงทะเบียนกับแผนกอาหารและยา โดยมีข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐาน ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ และข้อกำหนดการติดฉลาก รวมถึงด้านอื่น ๆ ของการปฏิบัติที่ดีในการผลิต

 1. มาตรฐานอาหาร

อาหารมาตรฐานไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามคุณภาพ และมาตรฐานจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดโดยแผนกอาหารและยา

 1. ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ

อาหารภายใต้หมวดหมู่นี้แม้ว่าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ผลิต แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยการติดฉลากและการโฆษณา อาหารในหมวดนี้แบ่งออกเป็น

 • อาหารที่ต้องมีฉลากมาตรฐาน
 • ทั่วไปอื่น ๆ

 

การยื่นขอใบอนุญาตองค์การอาหารและยา

ขั้นตอนการสมัครจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. การอนุมัติสถานที่และใบอนุญาตนำเข้า
 • ใบอนุญาตการผลิต จะต้องส่งเค้าโครงโรงงานเพื่อขออนุมัติเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบนอกสถานที่ ก่อนจะอนุมัติใบอนุญาตการผลิตให้ เมื่อออกใบอนุญาตแล้วจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออก
 • ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร จะต้องนำไปใช้กับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเข้ามาในประเทศไทยผู้นำเข้าที่ถือใบอนุญาตสามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ ได้ หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาไทย การจัดเก็บหรือคลังสินค้าที่กำหนด จะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยาก่อนออกใบอนุญาต เมื่อสิทธิ์การใช้งานออกแล้วยังคงมีระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ออกใบอนุญาต
 1. การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ภายใต้การควบคุมพิเศษ ไม่ว่าจะนำเข้าหรือผลิตในประเทศไทย จะต้องลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและส่วนผสม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานของอาหารควรเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข

 1. การอนุมัติการติดฉลาก

การติดฉลากอาหาร ควรทำตามมาตรฐานที่กำหนดโดยแผนกอาหารและยาของประเทศไทย ก่อนจำหน่ายในตลาด ขึ้นอยู่กับประเภทของฉลากอาหารที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาไทย ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำเป็นต้องมีฉลากที่มีภาษาไทย และต้องได้รับการอนุมัติจากอย. ก่อนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 1. การอนุมัติโฆษณา

ผู้ใดต้องการโฆษณาประโยชน์ คุณภาพ หรือคุณสมบัติของอาหาร ทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หรือด้วยวิธีการอื่นเพื่อการค้า บุคคลดังกล่าวจะต้องส่งเสียง รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือเนื้อหาโฆษณา ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาและให้การอนุญาตก่อนที่จะโฆษณา

 

ตรวจสอบกับองค์การอาหารและยา

องค์การอาหารและยาไทยรับรองว่าอาหารที่แจกจ่ายให้ผู้บริโภคนั้นมีประโยชน์และได้มาตรฐานคุณภาพโดยการตรวจสอบซึ่งสามารถตรวจสอบเป็นประจำหรือตรวจสอบตามคำร้องขอ

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยนั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน การไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมจะทำให้การขออย.นั้นอาจจะยุ่งยาก หากคุณกำลังมองที่จะได้รับใบอนุญาตอาหารในประเทศไทย ดังนั้นการใช้บริการจากบริษัทที่มีบริการช่วยเหลือคุณขออย. อาจจะช่วยคุณได้มีเวลาจัดการกับธุรกิจของคุณได้ถนัด กับบริษัท Interloop Solutions & Consultancy ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์และrพร้อมไปด้วยทักษะ เพื่อช่วยให้คุณได้รับใบอนุญาตอาหารในประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย เราจะช่วยให้คุณดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างราบรื่นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อกำหนดที่ยังไม่สมบูรณ์

ทีมงานของเราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดและทำให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบอนุญาตอาหารในประเทศไทยตรงเวลา หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @interloop_fda เรายินดีที่จะตอบทุกข้อสงสัยของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published.