ทำไมนักลงทุนต่างชาติถึงย้ายฐานการลงทุนไปสิงคโปร์?

936 620 admin

ทำไมนักลงทุนต่างชาติถึงย้ายฐานการลงทุนไปสิงคโปร์?

การลงทุนในสิงคโปร์ นอกจากจะจัดเก็บภาษีนิติบุคคลในอัตราที่ต่ำที่สุดแล้ว สิงคโปร์ยังถือว่าเป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ยิ่งไปกว่านั้นนโยบายการลงทุนเป็นมิตรกับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เอื้อต่อการตั้งฐานการลงทุนในภูมิภาคนี้

 

สิงคโปร์ – ประตูสู่อาเซียน

ถ้าจัดอันดับด้านการลงทุน สิงคโปร์ถือเป็นประเทศในเอเชียลำดับที่ 3  นอกจากนี้สิงคโปร์เป็นประเทศอันดับที่ 5 จากทั้งหมด 20 อันดับแรกของการจัดอันดับการลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างชาติ (FDI) ที่เข้ามาลงทุนในอาเซียน เนื่องจากมีกฎหมายการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการตั้งธุรกิจ เพราะฉะนั้นในบทความนี้ เราจะมาให้ข้อมูลแก่นักลงทุนว่ามีปัจจัยสำคัญอะไรบ้าง ที่ทำให้สิงคโปร์เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

 

สนธิสัญญาด้านภาษีที่ครอบคลุม

สิงคโปร์มีสนธิสัญญาทางภาษีแบบทวิภาคี หรือสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำไว้ หรือทำกับรัฐบาลประเทศอื่น (DTA) กว่า 80 ประเทศทั่วโลก โดยสิทธิประโยชน์ของ DTA ประกอบด้วย a.การหลีกเลี่ยงภาษีซ้อน b. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลดลง และ c.ภาษีรูปแบบพิเศษ ซึ่งทั้งหมดมีบทบาทสำคัญในการลดภาระด้านภาษีสำหรับบริษัทที่มีโครงสร้างเป็น Holding Company

 

ระบบการจัดเก็บภาษีที่ดึงดูดการลงทุน

ระบบภาษีของสิงคโปร์ถูกมองว่า  “ง่ายและเป็นมิตรกับนักลงทุน” โดยอัตราภาษีนิติบุคคล (CIT) ที่จัดเก็บสูงสุดอยู่ที่ 17% ขณะเดียวกันเก็บภาษีจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์และเงินปันผลรับเท่ากับ 0% และยังไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลหลังภาษี ที่จ่ายจากประเทศสิงคโปร์ และที่สำคัญคือ รายได้ที่มาจากต่างประเทศทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีตราบใดที่รายได้นั้นต้องเสียภาษีในสิงคโปร์เป็นหลัก อย่างน้อย 15%

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากรอบการกำกับดูแลของสิงคโปร์ ในการคำนวณการจัดเก็บภาษีนักลงทุนตางชาตินั้น ไม่มีข้อจำกัดในการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมถึงการที่ฝ่ายกำกับดูแลไม่มีนโยบายควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

 

ภูมิรัฐศาสตร์อันได้เปรียบ เชื่อมต่อกับหลายประเทศ

สิงคโปร์มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นประเทศตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าหลัก และเส้นทางการขนส่งหลักของโลก รวมถึงเส้นทางทะเลอันสำคัญ ที่เชื่อมต่อระหว่างอินเดียและจีน เพราะฉะนั้นทำให้การเดินทางไปอาเซียนส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงการเดินทางโดยเครื่องบิน

นอกจากนี้สิงคโปร์มีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางการขนส่ง และเป็นที่ตั้งของสนามบินชางงี ซึ่งได้รับรางวัล ‘Best Seaport in Asia’  จากการจัดอันดับของ Asian Freight and Supply Chain Awards) เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

 

นโยบายการเข้าเมืองอัจฉริยะ

สิงคโปร์มีระบบวีซ่าที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการแต่ละประเภท โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ให้ความสำคัญกับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และการเพิ่มแรงงานท้องถิ่น ในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถหรือมีทักษะสูง ตามนโยบายการเข้าเมืองของสิงคโปร์

 

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูง

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงที่สุดในเอเชีย การเมืองมีเสถียรภาพ ขณะเดียวกันการบริการสาธารณะก็สะดวก ครบครัน การศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีสวนเมืองร้อน (tropical gardens)สภาพแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ที่มีความทันสมัย เอื้อต่อการใช้ชีวิต ทั้งทำงานและเรียน จนทำให้สิงคโปร์ขึ้นแท่นเป็นเมืองน่าอยู่ จากการจัดอันดับของ the Mercer’s Quality of Living Survey เพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดยิ่งสำหรับชาวต่างชาติที่มาพักกับครอบครัว

 

ระบบการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาที่ดี

สิงคโปร์มีโครงสร้างระบบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่แข็งแกร่ง ได้รับการสนับสนุนจากระบบกฎหมายที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการส่งเสริมนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

 

ระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

ระบบกฎหมายของสิงคโปร์ พัฒนามาจากระบบกฎหมายอังกฤษ ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการค้าในปัจจุบัน ขณะเดียวกันระบบกฎหมายสิงคโปร์ก็ได้รับแนวทางมาจากระบบกฎหมายประเทศอื่น ๆ ทำให้ระบบกฎหมายของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านประสิทธิภาพและความครบถ้วนสมบูรณ์ มีความโปร่งใส จนถูกขนานนามว่าเป็นระบบกฎหมายที่มีความเป็นระบบราชการน้อยที่สุดเอเชีย เนื่องจากระบบราชการสิงคโปร์ไม่ค่อยมีความล่าช้าในการกระบวนการทำงาน หรือมีการทุจริต ติดสินบนเจ้าหน้าที่

อย่างไรก็ตามรัฐบาลถือว่าการเข้าถึงกฎหมายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน ทำให้ประเทศได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจชั้นนำ และเป็นศูนย์กลางทางกฎหมายในเอเชีย ซึ่งนอกจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว จุดเด่นของระบบกฎหมายการค้าของสิงคโปร์คือ มีความยุติธรรม เป็นกลาง มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาท โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีในอาเซียน นอกจากนี้บริการด้านกฎหมายของสิงคโปร์ก็มีความโดดเด่น เต็มไปด้วยความสามารถที่หลากหลาย

 

ทางเลือกในการเป็นบริษัทต่างชาติในสิงคโปร์

บริษัทต่างประเทศที่ต้องการจดทะเบียนตั้งบริษัทในสิงคโปร์นั้นมีหลายทางเลือก ดังต่อไปนี้

 

ตั้งบริษัทย่อยในสิงคโปร์

บริษัทย่อยในสิงคโปร์เป็นตัวเลือกการจัดตั้งบริษัทใหม่ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ โดยกฎหมายธุรกิจสิงคโปร์อนุญาตให้ต่างชาติเป็นเจ้าของบริษัท 100% สำหรับการทำธุรกิจในประเทศ โดยบริษัทที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทย่อยนี้ จะได้รับความคุ้มครองในด้านหนี้สินและความคุ้มครองด้านภาษี ซึ่งหากนักลงทุนหรือผู้อ่านสนใจข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา

 

การตั้งสาขา

บริษัทต่างประเทศอาจต้องการจัดตั้งสำนักงานสาขา เพื่อเริ่มต้นกิจกรรมทางธุรกิจในสิงคโปร์อย่างถูกกฎหมาย แม้ว่าสำนักงานสาขาจะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน แต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ดังนั้นการจัดตั้งบริษัทในรูปแบบการตั้งสำนักงานสาขา จึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทำให้การตั้งสาขาสำนักงานอาจต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งสำนักงานสาขา ในคู่มือการจดทะเบียนสำนักงานสาขาสิงคโปร์

 

การตั้งสำนักงานตัวแทน

บริษัทต่างชาติที่สนใจเปิดบริษัทในสิงคโปร์ การจัดตั้งสำนักงานตัวแทน (RO) ถือเป็นทางเลือกแรก ๆ ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนจริงจัง อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักลงทุนต้องทราบคือ การจดทะเบียนตั้งบริษัทในรูปแบบ RO ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการค้าใด ๆ ได้ กฎหมายอนุญาตเฉพาะการทำวิจัยตลาดและศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจเท่านั้น ดังนั้นด้วยเงื่อนไขดังกล่าว ทำให้การจดทะเบียนธุรกิจรูปแบบนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการสำรวจสภาพแวดล้อมในสิงคโปร์

หากสนใจการลงทุนรูปแบบ RO สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งบริษัทประเภทนี้ได้ในคู่มือการจดทะเบียนสำนักงานตัวแทนของ Interloop Solutions & Consultancy

 

บทสรุป

สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก แม้ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะอยู่ในสภาวะที่ท้าทาย เนื่องจากสิงคโปร์มีความโดดเด่นจากสนธิสัญญา double tax treaties ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ และความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและการเมือง เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางธุรกิจของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเอเชียให้มีความโดดเด่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.