Interloop Singapore company registration

การจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์

800 457 admin

การจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์

จากบทความของเราที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการขยายบริษัทไปสู่ต่างประเทศ ด้วยความสะดวกในการทำธุรกิจและความพร้อมต่าง ๆ ที่รัฐบาลจัดมาให้ ไม่ว่าจะลดภาษี หรือความสะดวกในการจัดตั้ง เพื่อเป็นการดึงดูดให้ต่างชาติมาเปิดบริษัทที่สิงคโปร์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่ารัฐบาลจะมอบความสะดวกในการจัดตั้งบริษัทแก่คุณมากแค่ไหน คุณก็ยังจำเป็นต้องทำตามข้อกำหนดเงื่อนไขตามที่รัฐบาลตั้งไว้เพื่อประโยชน์ของทั้งสิงคโปร์และคุณเอง

Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) หรือหน่วยงานด้านการบัญชีและกำกับดูแลองค์กร (ACRA) ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนบริษัท ของประเทศสิงคโปร์ ผู้คอยควบคุมขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทในสิงคโปร์ หากคุณตัดสินใจที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือย้ายบริษัทที่มีอยู่ไปยังเมืองของรัฐ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดย ACRA

 

สำหรับการจัดตั้งบริษัทคุณควรเลือกโครงสร้างบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่ โดย ACRA ได้อนุญาตให้ลงทะเบียนในประเภทธุรกิจต่อไปนี้

 1. บริษัทจำกัด ( Ltd.)
 2. กิจการเจ้าของคนเดียว ( Sole-proprietorship )
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ Limited Liability Partnership (LLP)

 

บริษัทต้องจ่ายภาษีนิติบุคคล 0% – 17% จากรายได้ที่ต้องเสียภาษี ในขณะที่กิจการเจ้าของคนเดียวต้องเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคล 0% – 22% จากรายได้ อีกทั้งความมั่นคงและความยืดหยุ่นของการจัดตั้งบริษัทประเภทนี้ จึงทำให้บริษัทจำกัดเป็นประเภทที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมมากที่สุดในการจดจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์

ในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างและข้อจำกัดทางกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น ความรับผิดของผู้ถือหุ้นนั้น อยู่ที่จำนวนเงินที่ลงทุนในการซื้อหุ้น หากมีโครงสร้างที่เหมาะสม บริษัทจำกัดอาจเป็นประเภทธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งการลดภาษี และชาวต่างชาติยังสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ 100% อีกทั้งบุคคลใดก็ตามที่อายุเกิน 18 ปีไม่ว่าจะถือสัญชาติใดก็ตามสามารถ จัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ได้ เมื่อคุณเลือกโครงสร้างธุรกิจแล้วคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 

ข้อกำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์

 1. บริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน
 2. บริษัทสามารถมีผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่ 1 – 50 คน
 3. บริษัทต้องมีที่อยู่ที่ลงทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ สำหรับตั้งสำนักงานของบริษัทในสิงคโปร์
 4. บริษัทต้องมีการแต่งตั้งเลขานุการ ขึ้นภายในหกเดือนนับจากวันที่จัดตั้ง บริษัท
 5. บริษัทมีทุนจัดตั้งที่ชำระแล้วขั้นต่ำ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์

 

ชาวต่างชาติสามารถจดจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ได้อย่างไร

วิธีที่ 1 จัดตั้ง บริษัท โดยใช้ EntrePass และย้ายที่ตั้งใหม่ไปยังสิงคโปร์

วิธีที่ 2 แต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับ บริษัท ใหม่ของคุณ

 

รายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดจัดตั้งบริษัท

 • ชื่อบริษัทที่ลงทะเบียนกับ ACRA
 • คำอธิบายสั้น ๆ ของกิจกรรมทางธุรกิจ
 • รายละเอียดของที่อยู่ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ของ บริษัท
 • รายละเอียดของผู้ถือหุ้น
 • รายละเอียดของกรรมการ
 • รายละเอียดของเลขานุการ บริษัท
 • ผู้ประกอบการชาวต่างชาติจะต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทางและหลักฐานแสดงที่อยู่ (ต่างประเทศ)
 • บริษัทต่างประเทศจะต้องส่งหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ บริษัท
 • ชาวสิงคโปร์จะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสิงคโปร์

 

ขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์

 

ขั้นตอนที่ 1: การจองชื่อ บริษัท

ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ ชื่อนั้นควรได้รับการอนุมัติจาก ACRA

 • ชื่อต้องไม่ซ้ำกัน มีความหมาย อ่านง่าย และปราศจากคำหยาบคาย หรือลามกอนาจาร
 • ไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์ ไม่ควรละเมิดเครื่องหมายการค้าใด ๆ
 • ใบสมัครของคุณอาจต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานภายนอกหากชื่อ บริษัท มีคำบางคำ เช่น “ธนาคาร” “ การเงิน” “ ทางการศึกษา” “ สื่อ” ฯลฯ

เมื่อชื่อบริษัทได้รับการอนุมัติแล้ว ชื่อนั้นจะถูกจองโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ เป็นเวลา 60 วันนับจากวันที่สมัคร คุณควรที่จะรวมบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามสามารถขอต่ออายุได้อีก 60 วัน

 

ขั้นตอนที่ 2: การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

หลังจากชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ โดยไม่ควรใช้เวลามากในการดำเนินการตามขั้นตอน ทั้งจัดเตรียมเอกสารตามลำดับให้เรียบร้อย

 

ข้อปฏิบัติหลังการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแล้ว

เมื่อผู้ประกอบจดทะเบียนจดตั้งธุรกิจแล้ว ต้องปฏิบัติตามระเบียบของประเทศสิงคโปร์ โดย ACRA จะส่งอีเมลเพื่อยืนยันการจัดตั้งบริษัท ให้แก่บริษัทที่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งจะมีทั้งหมายเลขทะเบียนบริษัท สำเนา ถือเป็นใบรับรองอย่างเป็นทางการของการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามเราสามารถรับสำเนาของใบรับรองได้โดยทำการยื่นขอทางออนไลน์ โดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

 

ข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่สามารถยื่นขอได้ มีรายละเอียดที่สำคัญต่อไปนี้

 • ชื่อ บริษัท และหมายเลขทะเบียน
 • ชื่อบริษัทก่อนหน้า (ถ้ามี)
 • วันที่ลงทะเบียน
 • กิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
 • ทุนชำระแล้ว
 • ที่อยู่ที่ลงทะเบียน
 • รายละเอียดของผู้ถือหุ้น / กรรมการ / เลขานุการ บริษัท
 • สำเนาเอกสารทั้งสองฉบับ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนและประวัติธุรกิจของบริษัท)

 

หนังสือรับรองการจดทะเบียน

การเปิดบัญชีบริษัทในธนาคารใด ๆ ในสิงคโปร์เป็นสิ่งจำเป็นหลังจากที่บริษัทผ่านการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์แล้ว ธนาคารขนาดใหญ่ที่คุณควรพิจารณา ได้แก่ HSBC, DBS, OCBC, Citi Bank, Standard Chartered, UOB และอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของ KYC

 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทุกอย่างขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ คุณจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหนึ่งใบหรือมากกว่าและใบอนุญาต โดยมีเพียงไม่กี่กิจกรรมทางธุรกิจที่ต้องได้รับใบอนุญาต เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจทำความสะอาด สถาบันการศึกษา ตัวแทนการท่องเที่ยว บริการด้านการเงินการนำเข้า / ส่งออกสินค้า เป็นต้น

 

การปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับบริษัทสิงคโปร์

บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์แต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการยื่นแบบรายปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

ข้อกำหนดด้านการบัญชี: บริษัท สิงคโปร์ทั้งหมดต้องเก็บรักษาบัญชีไว้ตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีแยกประเภทบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้หรือบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ถาวร บัญชีทุกบัญชีจะต้องได้รับการดูแลให้ทันเวลา งบการเงินประจำปีจะต้องจัดทำและยื่นต่อผู้มีอำนาจในรูปแบบ XBRL

 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น: เป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับทุกบริษัทที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในทุกปีปฏิทินงบการเงินของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

 

ยื่นแบบแสดงรายการผลตอบแทนประจำปี: การยื่นแบบแสดงรายการรายปีจะต้องทำหลังจากหนึ่งเดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

 

การยื่นภาษีนิติบุคคล: วันสุดท้ายของการยื่นภาษีสำหรับบริษัท คือ 30 พฤศจิกายน (การยื่นแบบกระดาษ) และ 15 ธันวาคม (การยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์)

 

การกำหนดปีงบประมาณ: ทุกบริษัทในสิงคโปร์มีอิสระในการกำหนดงบการเงิน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรอบบัญชีรอบเดือนมกราคมถึงธันวาคมหรือเมษายนถึงมีนาคม ปีบัญชี (รอบบัญชี) สามารถเริ่มในเดือนใดก็ได้ของปี

 

การจัดตั้งธุรกิจในประเทศสิงคโปร์นั้นมีประโยชน์มากมาย และมีความสะดวกทางการเงินที่ทางรัฐของสิงคโปร์มอบให้กับบริษัทต่างชาติ หากแต่เงื่อนไขที่อาจจะซับซ้อน และต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด คุณควรต้องคอยติดตาม และปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด หรืออาจจะใช้บริการจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

Interloop เป็นผู้ให้บริการชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการให้บริการจดทะเบียนบริษัท ทั้งมีประสบการณ์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุน และมีราคาที่คุ้มค่ากับบริการ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพของเราคุณจะสามารถดำเนินธุรกิจของคุณในสิงคโปร์ได้อย่างง่าย และเติบโตอย่างมั่นคง

สำหรับท่านใดที่สนใจจัดตั้งบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

4 comments
 • ยูริ
  REPLY

  สวัสดีค่ะ

  ต้องการเปิดบริษัทนำเข้าส่งออกสินค้าในสิงคโปร์ค่ะ
  รบกวนช่วยส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางอีเมล์
  หรือต้องการติดต่อกลับได้ที่เบอร์ 0959103455

  ขอบคุณมากค่ะ
  ยูริ

  • InterLoop
   REPLY

   สวัสดีค่ะ อินเตอร์ลูปยินดีให้บริการค่ะ

   จะประสานงานเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดนะคะ อีกทั้งคุณลูกค้าสามารถติดต่อมาหาเราได้ที่ Line id: @inlps หรือโทร 0971069113 ได้เลยนะคะ

   ขอบคุณมากค่ะ

 • จันทรา
  REPLY

  – ธุรกิจเกี่ยวกับ Cryptocurrency Exchange ?
  – จดทะเบียนบริษัทที่สิงค์โปร์มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?
  – ถ้าจะขอใบอนุญาตของคริปโตด้วยสามรถทำได้ไหม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ ?
  – รายละเอียดที่ต้องการจากเรามีอะไรบ้าง ?

  • InterLoop
   REPLY

   อินเตอร์ลูปสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดต่อมา ทางเราจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.