FBL Inlps

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การทำธุรกิจในประเทศไทย

690 403 admin

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การทำธุรกิจในประเทศไทย

การทำธุรกิจในประเทศไทย จะมีกฎหมายที่คุ้มครองธุรกิจอยู่ให้การดำเนินธุรกิจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั้น ๆ หากแต่กฎหมายธุรกิจในประเทศไทยสงวนสิทธิ์บางประการสำหรับคนไทยเท่านั้น ดังนั้นนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดบางประการเมื่อทำธุรกิจในประเทศไทย

บริษัทต่างประเทศในประเทศไทยเป็นบริษัทที่มีสัญชาติไทยเป็นส่วนใหญ่ในฐานะผู้ถือหุ้น มีบางธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นของชาวต่างชาติ ธุรกิจเหล่านี้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในการดำเนินธุรกิจจากหมวดหมู่ที่ถูกจำกัด คุณจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากต่างประเทศ

 

นิติบุคคลต่างชาติ ในประเทศไทย

กฎหมายแยกชาวต่างชาติในแง่ของนิติบุคคลเป็นสองประเภท ดังนี้

 1. นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีลักษณะ ดังนี้
 • บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่ทุนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ที่รับการลงทุนจากคนต่างชาติมากกว่า 50%
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ที่มีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน หรือ ผู้จัดการ

 

ประเภทธุรกิจที่จำกัดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (Foreign Business Act / FBA) มีกิจกรรมทางธุรกิจ 3 ประเภทคือ

รายการที่ 1 : ธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ชาวต่างชาติดำเนินการ

รายการที่ 2 : ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ชาวต่างชาติดำเนินการภายใต้เงื่อนไข

รายการที่ 3 : ธุรกิจที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ชาวต่างชาติ

บัญชี 1, 2 หรือ 3 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้

 1. กิจกรรมที่อยู่ภายใต้รายการ 1 เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดสำหรับชาวต่างชาติ รายการที่ 1 กล่าวคือ ธุรกิจในประเทศไทยเนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การเผยแพร่หนังสือพิมพ์ การทำสวน และเลี้ยงปศุสัตว์
 2. ห้ามมิให้คนต่างด้าวในรายการ 2 ทำธุรกิจ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี รายการที่ 2 กล่าวคือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ธุรกิจที่มีผลต่อศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมท้องถิ่น และธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ธุรกิจที่อยู่ในบัญชี 3 จะถูกห้ามมิให้คนต่างด้าวเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทะเบียนการค้า กล่าวคือ ธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันกับชาวต่างชาติ

FBL Inlps

จากคำนิยามข้างต้นหากคนไทยถือหุ้นบริษัทจำกัดส่วนใหญ่ จะถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทไทยและไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปคนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมมากถึง 49% ในการเป็นเจ้าของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่ถูกจำกัด นอกจากนั้นยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการอนุมัติอย่างเคร่งครัด บริษัทใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคนต่างประเทศ จะต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ (FBL) หากต้องการดำเนินธุรกิจที่ถูกจำกัด

กิจกรรมทางธุรกิจภายใต้รายการหนึ่งใน FBA เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดสำหรับชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้รายการที่สองและสามของ FBA หากพวกเขาได้รับการอนุมัติ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของ 100% หากพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ รายการที่สองของ FBA ในกรณีนั้นคนไทยต้องถือหุ้นขั้นต่ำที่ FBA กำหนด

โดยทั่วไปธุรกิจบริการที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้นโดยเฉพาะจะถือเป็น “ธุรกิจบริการอื่น ๆ ” ภายใต้รายการที่สามของพระราชบัญญัติซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์

 

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจตามที่ระบุไว้ในบัญชี 2 หรือ 3 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย จำเป็นต้องได้รับ “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว” จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรยื่นคำร้องต่อกรมทะเบียนการค้า ซึ่งจะได้รับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการธุรกิจต่างประเทศแล้วแต่กรณี โดยจะมีการใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่เสนอเช่น ข้อดี และ ข้อเสีย ต่อความปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขนาดขององค์กรการจ้างงานในท้องถิ่น ฯลฯ การอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อ เจ้าหน้าที่มองว่าธุรกิจนั้นให้ผลประโยชน์มากกว่าและปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ไทยอย่างมีนัยสำคัญ

ขั้นตอนการสมัครอาจใช้เวลานานมาก ทั้งยังมีผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนยาวนาน โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผ่านกระบวนการนี้ แม้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้รับมันอย่างจริงจัง

 

ประเทศไทยได้ผ่อนข้อจำกัดแก่ธุรกิจสำหรับคนต่างชาติ

คณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อนุมัติให้ยกเว้นการประกอบธุรกิจบริการ 3 ประเภทจากข้อกำหนด-v’ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ (FBL) การยกเว้นซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ตามกฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ถูกจำกัดไปก่อนหน้านี้ได้อย่างอิสระ

หมวดหมู่ของธุรกิจบริการที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่

 • การให้สินเชื่อแก่บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย
 • การให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย รวมถึงสาธารณูปโภค
 • การให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการการตลาด ทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย

การผ่อนคลายกฎระเบียบดังกล่าวเป็นผลมาจากการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีว่ากิจกรรมธุรกิจบริการเหล่านี้ มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อธุรกิจไทย และความสามารถในการแข่งขันกับชาวต่างชาติ การย้ายครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐานการบริการโดยลดต้นทุนการดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการบริการระหว่างบริษัทในกลุ่ม

สำหรับท่านใดที่สนใจบริการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.