การยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรประเทศสิงคโปร์ ผ่านโครงการนักลงทุน

883 497 admin

การยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรประเทศสิงคโปร์ ผ่านโครงการนักลงทุน

นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในสิงคโปร์ สามารถขอรับสิทธิประโยชน์พำนักถาวรได้ (PR) ผ่านโครงการนักลงทุนประเทศสิงคโปร์ หรือโครงการ Global Investor Programme (GIP Scheme) โดยโครงการนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่เริ่มลงทุนในสิงคโปร์หรือสนใจลงทุนในสิงคโปร์ และต้องการสถานะการพำนักถาวรในสิงคโปร์

 

เงื่อนไขการลงทุน

นักลงทุนที่ต้องการขอ GIP จะมีตัวเลือกการลงทุน ดังนี้

 • Option A: ลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ในธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจที่มีอยู่เดิม
 • Option B: ลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ในกองทุนที่ได้รับอนุมัติ หรือกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่อยู่ในสิงคโปร์
 • Option C (ตัวเลือกการลงทุนแบบครอบครัว): การลงทุน 2.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่อจัดตั้งสำนักงานในรูปแบบ Private Investment Office แบบครอบครัวหรือตระกูลในสิงคโปร์ ซึ่งจำเป็นต้องมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการอย่างน้อย 200 ล้านเหรียญสิงคโปร์

 

คุณสมบัตินักลงทุน

นักลงทุนมีสิทธิ์สมัครโครงการ GIP หากเป็นผู้ประกอบการที่มีประวัติการทำธุรกิจ และประสบความสำเร็จจากการประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยการได้รับถิ่นพำนักในที่สิงคโปร์ มีขั้นตอนการสมัคร ข้อกำหนดและเอกสารที่จะต้องยื่นประกอบ

 

เงื่อนไขการลงทุนที่ต้องทราบก่อนยื่นขอ GIP มีดังนี้

 1. การก่อตั้งธุรกิจ

นักลงทุนจะต้องมีประวัติการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อย 3 ปี และจะต้องมีสถานะเป็นเจ้าของอย่างน้อย 30% ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ในด้านการเงิน จะต้องจัดทำงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ ย้อนหลัง 3 ปีก่อนการสมัคร ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัท ต้องไม่ต่ำกว่า 200 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ในปีที่ผ่านมา และมีผลประกอบการเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 200 ล้านเหรียญสิงคโปร์ต่อปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 1. เจ้าของธุรกิจเจเนอเรชั่นต่อไป

นักลงทุนจะต้องเป็นสมาชิกของคณะผู้บริหารของบริษัท และตระกูลของผู้ลงทุนเป็นเจ้าของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ในสัดส่วนอย่างน้อย 30% และต้องจัดทำงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ บริษัทเป็นเวลา 3 ปีก่อนการสมัคร และต้องมีผลประกอบการไม่ต่ำกว่า 500 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในปีล่าสุด และมีผลประกอบการเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 500 ล้านเหรียญสิงคโปร์ต่อปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 1. ผู้ก่อตั้งบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

นักลงทุนจะต้องเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท ขณะเดียวกันมูลค่าของบริษัทต้องมีการประเมินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านเหรียญสิงคโปร์

 1. ผู้บริหารสำนักงานครอบครัว

นักลงทุนจะต้องมีประวัติการลงทุนการลงทุนหรือมีการบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ปี และสินทรัพย์ที่ลงทุนได้สุทธิอย่างน้อย 200 ล้านเหรียญสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามผู้สมัครประเภทนี้ถูกจำกัดไว้ที่ตัวเลือก Family Office (ตัวเลือก C ด้านบน)

 

ข้อจำกัด/เงื่อนไขครอบครัว

 • คู่สมรสของนักลงทุนและบุตรหลาน (อายุต่ำกว่า 21 ปี) มีสิทธิ์ยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรได้เช่นกัน โดยใช้สิทธิ์ผู้ติดตาม อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขว่าผู้ติดตามเพศชายจะต้องรับผิดชอบต่อการรับใช้ชาติ ตามที่กฎหมายสิงคโปร์กำหนด
 • ผู้ปกครองและบุตรธิดาที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป (และยังไม่ได้แต่งงาน) ไม่สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ขอพำนักถาวรได้ แต่สามารถสมัครขอวีซ่าระยะยาว 5 ปีแทนได้

 

การอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

เมื่อนักลงทุนได้รับสถานะพำนักถาวรแล้ว นักลงทุนจะได้รับใบอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักร (re-entry permit : REP) อีกครั้งเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งนักลงทุนต้องทราบว่าการเข้าออกประเทศสิงคโปร์อย่างถูกต้อง จะช่วยให้นักลงทุนรักษาสถานะการพำนักถาวรในขณะที่อยู่นอกสิงคโปร์

หลังจาก 5 ปีแรก ผู้ที่มี REP จะสามารถต่ออายุได้ หากนักลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการที่อยู่ภายใต้ตัวเลือก ซึ่งจะมีข้อกำหนดในการต่ออายุที่แตกต่างกันในช่วงใกล้จะครบกำหนดปีที่ 5 โดยพิจารณาจาก milestones ของธุรกิจ เวลาที่ใช้ในสิงคโปร์ หรือทั้ง 2 อย่าง

 

ขั้นตอนการสมัครขอถิ่นที่อยู่ถาวรประเทศสิงคโปร์ (PR)

ขั้นตอนการสมัครการขอถิ่นที่อยู่ถาวรประเทศสิงคโปร์ (PR) ในโครงการนักลงทุนประเทศสิงคโปร์ หรือโครงการ Global Investor Programme (GIP Scheme)

 • แบบฟอร์ม 1: ใบคำขอถิ่นที่อยู่ถาวรสำหรับนักลงทุน
 • แบบฟอร์ม 2: แผนการลงทุนที่เสนอ
 • แบบฟอร์ม 3 : ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ GIP
 • แบบฟอร์ม 4 : การยื่นขออนุญาตเข้าประเทศสิงคโปร์
 • แบบฟอร์มอื่น ๆ : เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : กรณีที่เอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ (และต้องผ่านการรับรองการแปลอย่างเป็นทางการ) เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญในการประกอบธุรกิจ

 

การรอรับผลการยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรประเทศสิงคโปร์

ผลการยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวร จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6-8 เดือน โดยในช่วงที่กำลังรอผล ผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องหรือผู้ดูแล จะเชิญผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ประกอบการตัดสินใจอนุมัติการยื่นขอ PR  ซึ่งหากใบสมัครของนักลงทุนได้รับการอนุมัติ ใบอนุญาตจะมีอายุ 6 เดือน สำหรับการเริ่มลงทุนในสิงคโปร์ ทั้งนี้เอกสารหลักฐานการลงทุน เช่นใบหุ้นและโฉนดที่ดิน จะต้องยื่นส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทำการระงับไว้เป็นเวลา 5 ปี  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารเหล่านี้ นักลงทุนจะได้รับสถานะ PR ในขั้นสุดท้าย

 

สิทธิที่จะได้รับภายหลังได้รับสถานะที่อยู่ถาวร

เมื่อได้รับสถานะที่อยู่ถาวรแล้ว จะได้รับบัตรประจำตัวประชาชนสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นบัตรประจำตัวที่รัฐบาลสิงคโปร์มอบให้แก่ผู้อยู่อาศัยถาวรในสิงคโปร์ทุกคน สามารถใช้สิทธิเหมือนกับพลเมืองชาวสิงคโปร์ทุกประการ เช่น การลดหย่อนภาษี การได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดา และสิทธิอื่น ๆ ซึ่งเท่ากับว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.