Interloop FBL

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBL)

960 540 admin

Foreign Business License

บริษัทต่างประเทศในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นบริษัทที่มีผู้ครองถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนไทย เนื่องด้วยจากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (Foreign Business Act) ทำให้ชาวต่างชาติไม่สามารถถือหุ้นเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยได้ หากบริษัทของคุณเป็นชาวต่างชาติผู้ที่ต้องการจะถือครองหุ้นในประเทศไทยมากที่สุด 100% จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Foreign Business License)

นักลงทุนต่างชาติต้องประสบกับข้อจำกัดมากมายเมื่อทำธุรกิจในประเทศไทย บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการมาลงทุนในไทยจึงจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพื่อที่จะถือหุ้นได้เต็มจำนวน ซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมักจะสับสนกับใบรับรองธุรกิจต่างประเทศ แม้ว่าทั้งสองอย่างนี้จะเป็นการอนุมัติในการดำเนินกิจกรรมที่มีจำกัด แต่ทั้งสองต่างใช้กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป กล่าวคือใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นใบอนุญาตช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถบริหารและทำธุรกิจในประเทศไทยได้ โดยมีเงื่อนไขว่าธุรกิจจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

 

บุคคลที่ถือว่าเป็นชาวต่างชาติ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

1. ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล

 • บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย
 • นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

2. ชาวต่างชาติที่สามารถทำธุรกิจในประเทศไทยได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกระทรวงพาณิชย์ คือ

 • ผู้ที่เกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้รับสัญชาติ
 • บุคคลที่ถูกยกเลิกสัญชาติเนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับกฎหมายสัญชาติหรือกฎหมายอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามหากชาวต่างชาติถูกเนรเทศหรืออยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจใด ๆ อย่างไม่มีข้อยกเว้น

 

FBL interloop

 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประเภทที่ 1 : ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ

 • การเผยแพร่หนังสือพิมพ์การออกอากาศทางโทรทัศน์หรือธุรกิจสถานีวิทยุ
 • การทำสวนทำนาและทำไร่
 • การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • การเลี้ยงปศุสัตว์
 • ขายและซื้อวัตถุโบราณของไทย
 • การป่าไม้และการผลิตไม้จากป่า
 • การสร้างพระพุทธรูปและบาตรทาน
 • การขจัดสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรค
 • การตกปลาและสัตว์ทะเลเฉพาะในน่านน้ำไทยและเขตเศรษฐกิจบางแห่ง

 

ธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาต

ประเภทถัดมา เป็นธุรกิจที่ชาวต่างชาติสามารถดำเนินการได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตเพื่อดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ หรือความมั่นคงที่มีผลต่อวัฒนธรรมศิลปะทรัพยากรธรรมชาติหรืองานหัตถกรรมในท้องถิ่น ในการดำเนินธุรกิจจากรายการคุณต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

 

ประเภทที่ 2

 • ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ
 • การสร้างการค้าและการซ่อมแซมของ: ปืน, กระสุน, วัตถุระเบิด, ดินปืน
 • อุปกรณ์เสริมของอาวุธวัตถุระเบิดและกระสุน
 • อาวุธอากาศยานรถยนต์ทหาร
 • อุปกรณ์เสริมอาวุธทุกชนิด
 • การขนส่งทางบกทางอากาศหรือทางน้ำ รวมถึงธุรกิจสายการบินท้องถิ่น
 • ธุรกิจที่มีผลต่อศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมท้องถิ่น
 • การซื้อขายของโบราณหรือโบราณวัตถุที่เป็นศิลปะหรือหัตถกรรมไทย
 • การสร้างไม้
 • การทำเส้นไหมไทยหรือการพิมพ์ไหมและการทอผ้า
 • การผลิตเครื่องดนตรีไทย
 • การผลิตสินค้าที่ทำจากเงินทองแดงหรือทองคำ
 • การสร้างเครื่องถ้วยชามที่เกี่ยวข้องกับศิลปะไทย
 • ธุรกิจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
 • ผลิตน้ำตาล
 • การทำนาเกลือ
 • ผลิตเกลือสินเธาว์
 • การขุดและการบดหิน
 • แปรรูปไม้สำหรับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้

หากชาวต่างชาติต้องการดำเนินธุรกิจจากหมวดที่ 2 คุณจะต้องลงทุนโดยคนไทย 40% พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวระบุว่าหากมีสาเหตุ รัฐมนตรีจะสามารถลดข้อกำหนดลงได้ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 25%

 

ประเภทที่ 3 : หมวดหมู่นี้เป็นรายชื่อธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันกับชาวต่างชาติ

 • การบดข้าวการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่
 • การตกปลาหรือสิ่งที่มีชีวิตทางทะเล
 • การป่าไม้
 • การผลิตมะนาว
 • การผลิตแผ่นไม้อัดไม้แผ่นแข็งไม้อัดและไม้อัด
 • บริการจัดทำบัญชี
 • บริการด้านวิศวกรรม
 • บริการด้านสถาปัตยกรรม
 • บริการด้านกฎหมาย
 • การค้าขายสินค้าเกษตรในท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 • การท่องเที่ยว
 • ขายเครื่องดื่มและอาหาร
 • การโรงแรม ไม่รวมฝ่ายบริหารโรงแรม
 • การโฆษณา
 • การปรับปรุงการเพาะปลูกและการสืบพันธุ์ของพืชชนิดต่าง ๆ
 • บริการอื่น ๆ ยกเว้นบริการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางรัฐมนตรี
 • ขายสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ำน้อยกว่า 100,000,000 บาทหรือทุนขั้นต่ำของร้านค้าทุกร้านน้อยกว่า 20,000,000 บาท
 • ขายธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าทุกประเภทด้วยทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 100,000,000 บาทสำหรับร้านค้าทุกแห่ง
 • การก่อสร้างยกเว้นรวมถึง:
 • การก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่ให้บริการพื้นฐานแก่สาธารณะ เช่น การขนส่งสาธารณะที่ต้องการเครื่องจักรหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ ทุนขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะต้อง 500,000,000 บาทหรือมากกว่านี้
  • การก่อสร้างประเภทอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • การประมูลสาธารณะข้อยกเว้นคือ:
  • การประมูลรวมถึงการประมูลระหว่างประเทศและที่ไม่มีการเสนอราคาของโบราณวัตถุ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือหัตถกรรมไทยและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สำหรับชาติ
  • การประมูลอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง
 • ธุรกิจตัวแทนยกเว้น:
  • ตัวแทนซื้อขายบริการเชื่อมโยงกับการค้าขายสินค้าเกษตรหรือกลไกทางการเงิน
  • หน่วยงานที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นสำหรับการผลิตบริการให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • หน่วยงานที่มีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนและรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ พวกเขาขายสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นหรือสินค้านำเข้าจากตลาดต่างประเทศที่มีเงินทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทหรือมากกว่านี้
  • เป็นตัวแทนที่แนะนำในกฎกระทรวง

 

ข้อกำหนดสำหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศสามารถยกเลิกหรือล่าช้าได้โดยเงื่อนไขไม่เป็นไปตามหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

 • คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปี
 • คุณต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือต้องได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 • คุณจะต้องไม่ถือว่าเป็นบุคคลไร้ประโยชน์
 • คุณไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่กระทำความผิดใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย
 • ไม่ติดคุกในฐานฉ้อโกงอาชญากรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา
 • ใบอนุญาตของคุณจะต้องไม่ถูกยกเลิกภายใต้พระราชบัญญัตินี้

 

ข้อกำหนดอื่น ๆ

 • สำหรับอุตสาหกรรมการธนาคารการเงินและการประกันภัย 75% ของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นคนไทย
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในพื้นที่จะต้องมีผู้ถือหุ้นชาวไทย 70%

 

กระบวนการขออนุมัติจากรัฐบาลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ทั้งยังต้องทำอย่างระมัดระวัง หากคุณสนใจที่จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับคุณอย่างไม่มีเงื่อนไข

2 comments
  • InterLoop
   REPLY

   สวัสดีค่ะ Interloop ยินดีให้บริการค่ะ รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับได้ไหมคะ หรือหากไม่สะดวกสามารถติดต่อมาได้ที่ Line id: @inlps หรือโทร 0971069113 ได้เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.