การจัดตั้งบริษัทในประเทศกัมพูชา

800 600 admin

การตั้งบริษัทในกัมพูชา

นักธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชา InterLoop ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการการลงทุนในต่างประเทศ สามารถให้ข้อมูลนักลงทุนเกี่ยวกับการเปิดบริษัทในกัมพูชา เช่นเดียวกับการลงทุนในประเทศอื่น ๆ ซึ่งเราจะช่วยคุณออกแบบแผนธุรกิจ โซลูชั่น และการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ก่อนเข้าจดทะเบียนธุรกิจ โดยสิ่งที่นักลงทุนจะต้องทราบ มีดังนี้

 

รูปแบบการตั้งบริษัทในกัมพูชา

 

บริษัทจำกัด (LLC)

บริษัทจำกัด ถือเป็นรูปแบบการตั้งบริษัทที่พบมากที่สุด โดยการจดทะเบียน LLC ผู้ประกอบการจะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนและกรรมการ 1 คน ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติได้ และไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องมีถิ่นพำนักในกัมพูชาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามนักลงทุนจะต้องมีเอเจ้นท์เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทให้

ทั้งนี้บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียน อย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในอุตสาหกรรมขั้นสูง หรือโครงการลงทุนที่มีความซับซ้อน อาจใช้เงินลงทุนมากกว่าที่เงื่อนไขกำหนดได้ อย่างไรก็ตามรูปแบบการยื่นแสดงเงินทุนจดทะเบียน ผู้ประกอบการจะต้องมีเงินทุนชำระแล้วในบัญชีธนาคารของบริษัทในกัมพูชา ก่อนที่จะเปิดบริษัท

และภายหลังการจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบแสดงรายการประจำปี แบบแสดงรายการภาษีประจำปี รวมถึงจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องผ่านการตรวจงบการเงินบริษัทจากนักตรวจบัญชีตามมาตรฐานการเปิดบริษัทใหม่

 

กิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (WFOE)

WFOE รูปแบบนี้จะเป็นการดำเนินกิจการของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าในกัมพูชา แล้วทำการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ดังนั้นรูปแบบการตั้งบริษัท WFOE จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ

 

บริษัทจำกัดมหาชน (PLC)

บริษัทจำกัดมหาชนหรือบริษัทร่วมทุน อนุญาตให้เฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พนมเปญเท่านั้น โดยกฎหมายอนุญาตให้มีผู้ถือหุ้นได้มากกว่า 30 คน และสามารถซื้อขายหุ้น เพื่อเปลี่ยนมือได้อย่างอิสระ ซึ่งการจัดตั้งธุรกิจประเภทนี้คล้ายกับการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น ๆ ในประเทศกัมพูชา

 

สาขาสำนักงาน

รูปแบบการเปิดสาขาใหม่ เป็นรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจที่หลาย ๆ บริษัทตัดสินใจทำธุรกิจในกัมพูชา

 

สำนักงานตัวแทน (RO)

กฎหมายกัมพูชาอนุญาตให้บริษัทต่างประเทศจัดตั้งสำนักงานตัวแทนได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นบริษัทที่ต้องการทำวิจัยตลาด หรือส่งเสริมการขายเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของ RO ที่ห้ามไม่ให้ดำเนินการผลิต หรือดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้

 

 

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทในกัมพูชา

กระบวนการจัดตั้งบริษัทในกัมพูชาค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งตามที่เกริ่นไปในตอนต้นแล้วว่า InterLoop มีบริการครบวงจร สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเปิดบริษัทใหม่ในกัมพูชา ว่าควรจะเลือกเปิดบริษัทรูปแบบไหน อย่างไรบ้าง ตลอดจนการให้ข้อมูลด้านนโยบายการลงทุน ขั้นตอน และกฎหมายธุรกิจที่นักลงทุนต้องทราบ

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทในกัมพูชา มีดังนี้

 

 1. ฝากทุนจดทะเบียนของบริษัทในบัญชีธนาคาร

ผู้ประกอบการจะต้องฝากเงินทุนที่เรียกชำระแล้วในบัญชีธนาคารของบริษัทในประเทศกัมพูชา โดยทางธนาคารจะออกหลักฐาน เพื่อใช้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนบริษัท

 

2. เลือกชื่อธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น

ธุรกิจของคุณต้องมีชื่อเฉพาะ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยคุณค้นหาชื่อเฉพาะและกรอกใบจดทะเบียนธุรกิจ ที่ต้องยื่นกับทาง Business Registration Department หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ กัมพูชา ทั้งนี้เอกสารที่นักลงทุนต่างชาติจะต้องยื่นในขั้นตอนนี้ นอกจากใบสมัครแล้วจะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง รูปถ่ายเจ้าของบริษัท และสำเนาเอกสารแสดงการชำระเงิน จำนวน 3 ชุด

 

3. จัดทำข้อบังคับของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ

เอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องยื่นกับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนบริษัท จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารสำคัญ ดังนี้

 • Statement เดิมของบริษัท
 • ชื่อบริษัท
 • เป้าหมายธุรกิจ
 • ระยะเวลาการทำธุรกิจ
 • Statement ที่อยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนบริษัท
 • ชื่อเต็ม สัญชาติ ที่อยู่อาศัยของกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 • ทุนจดทะเบียนของบริษัท (สกุลเงินกัมพูชา)
 • ตราประทับบริษัท
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่มีตราประทับจากกระทรวงพาณิชย์

 

การลงทะเบียนจ่ายภาษี

ผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนเพื่อจ่ายภาษี TIN หรือภาษี VAT โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสาร เพื่อชำระภาษีการประกอบธุรกิจต่อรัฐบาลกัมพูชา

การทำข้อมูลเพื่อแจ้งกระทรวงแรงงาน

ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจในกัมพูชา นักลงทุนต่างชาติจะต้องส่งหนังสือแจ้งกระทรวงแรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ประกาศการเปิดตัวของบริษัท และลงทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน
 • ประกาศรายชื่อพนักงานบริษัท
 • การพัฒนากฎบริษัท
 • สัญญาว่าจ้างแรงงาน
 • การลงทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมแห่งชาติ
 • การรับการตรวจสอบ

 

การจ้างงานแบบ Outsource

เนื่องจากกระบวนการจดทะเบียนบริษัทในกัมพูชาใช้เวลาดำเนินการหลายเดือน หลายบริษัทมักใช้บริการในรูปแบบ Outsource หรือการจ้างงานภายนอก เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ในระหว่างที่รอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจากกระทรวง ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ทำได้รวดเร็วและสะดวก อีกนัยหนึ่งการว่าจ้างภายนอกถือเป็นการทดลองการร่วมทำธุรกิจ ก่อนที่จะเปิดเป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นได้

ซึ่งในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การศึกษากฎระเบียบการลงทุน การจดทะเบียนบริษัท ตลอดจนการแจ้งกระทรวงแรงงาน จะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนจะมีความซับซ้อน และมีจำนวนเอกสารที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมให้ครบ InterLoop เรามีบริการที่ปรึกษานักลงทุน เพื่อให้ขยายธุรกิจในกัมพูชาได้อย่างราบรื่น รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการจัดหาแรงงาน การจ่ายเงินเดือนพนักงงาน การชำระภาษีให้กับทางรัฐบาล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ

เพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนและเริ่มทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น โดยที่คุณสามารถตัดสินใจและบริหารจัดการด้านธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจได้เช่นเดิม เพียงแต่เราจะเข้าไปบริหารจัดการให้การประกอบธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขจัดความอุปสรรคและความซับซ้อนในขั้นตอนการเปิดบริษัทใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.