Posts Tagged :

trade war

Interloop Thai and Tradewar

ทางเลือกของประเทศไทยในสงครามการค้า

952 637 admin

ทางเลือกของประเทศไทยในสงครามการค้า ในขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้โลกต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประเทศไทยจำเป็นต้องทบทวนนโยบายการค้าอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออก…

read more
Interloop Trade War

สงครามการค้า
Trade war

600 420 admin

 จากข่าวที่กำลังดังในช่วงนี้กับการโต้ตอบกันไปมาระหว่างสองประเทศใหญ่ สหรัฐอเมริกาและจีน ที่ทำให้เกิดผลกระทบมากมายไปยังต่างประเทศทั่วโลก อาจทำให้หลายคนสงสัยถึงที่มาที่ไป และยังคงงุนงงอยู่ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น…

read more