Posts Tagged :

ประเทศไทยและสงครามการค้า

Interloop Thai and Tradewar

ทางเลือกของประเทศไทยในสงครามการค้า

952 637 admin

ทางเลือกของประเทศไทยในสงครามการค้า ในขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้โลกต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประเทศไทยจำเป็นต้องทบทวนนโยบายการค้าอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออก…

read more