fbpx

SMART Visa

ประเทศไทยได้มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ซึ่งจะเป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม รัฐบาลไทยได้เพิ่มมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาทำงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมที่เรียกว่า S-Curve สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) จึงได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

SMART Visa คืออะไร ?

สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) คือ วีซ่าประเภทพิเศษที่กาหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทางานหรือลงทุนใน 10 S-Curve หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Biofuels and Biochemicals

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมดิจิทัล

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ จาก SMART Visa

ได้รับ visa สูงสุด 4 ปี แต่ไม่เกินอายุสัญญาจ้าง

ไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน

รายงานตัวทุก 1 ปี

ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเข้าใหม่

คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทย

คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน

ได้รับ visa สูงสุด 4 ปี แต่ไม่เกินอายุสัญญาจ้าง

ไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน

รายงานตัวทุก 1 ปี

รายงานตัวทุก 1 ปี

คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทย

คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน

SMART Visa ประเภทต่างๆ

SMART " T "
ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง

ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

1. มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/เดือน หรือเทียบเท่า (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

2. มีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการ ซึ่งมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือหลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ

3.ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐ (ยกเว้นกรณีผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ)

4.กิจการที่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ว่าจ้างหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญ ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับรองว่าเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

1. ได้รับ SMART “T” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/สัญญาบริการ แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน 4 ปี

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับการทำงานในกิจการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติของวีซ่าประเภท SMART “T” ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทย และการทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะทำงานได้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 )
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการทำงานต้องห้ามที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

SMART " I "
นักลงทุน

นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

1.  มีการลงทุนโดยตรงในนามบุคคลไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสามารถลงทุนได้มากกว่า 1 กิจการ

2. ต้องคงการลงทุนดังกล่าวไว้ ตลอดระยะเวลา ที่ถือ SMART Visa

3. กิจการที่จะจัดตั้งขึ้นหรือรับการลงทุนจะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1. ได้รับ SMART “I” โดยมีระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 4 ปี

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับการทำงานในกิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรอง เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก

6. คู่สมรสจะทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการทำงานต้องห้ามที่ห้ามคน ต่างด้าวทำ

SMART " E "
ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงที่ทางานในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

1. มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ เดือน หรือเทียบเท่า (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

2. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี

3. มีสัญญาจ้างงานกับกิจการในไทยหรือมีสัญญาจ้างงานกับกิจการในต่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้ทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้ สัญญาการจ้างงานดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธาน หรือ กรรมการผู้จัดการ

5. กิจการในประเทศไทยที่ว่าจ้างจะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1. ได้รับ SMART “E” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้าง แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน 4 ปี

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับการทำงานในตำแหน่งและกิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก

6. คู่สมรสจะทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการทำงานต้องห้ามที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

SMART " S "
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

คนต่างชาติที่จะจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

1.  มีเงินฝากประจาในบัญชีที่เปิดในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่มีระยะเวลาเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องไม่น้อยกว่า 600,000 บาท หรือเทียบเท่า

2. กรณีมีคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีเงินฝากประจำในบัญชีที่เปิดในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่มีระยะเวลาเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ปี เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 180,000 บาท หรือเทียบเท่าต่อคน

3. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย ทั้งสาหรับผู้ยื่นขอ SMART Visa คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. ต้องได้รับการรับรองการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือโครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

5. ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ต้องได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

6. ผู้ขอจะต้องจัดตั้งกิจการในประเทศไทยภายใน 1 ปี หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักร และต้องได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะต้องมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน หรือเป็นกรรมการของบริษัท

1. ได้รับ SMART “S” โดยมีระยะเวลาครั้งแรก 1 ปี และขยายให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี เมื่อได้จัดตั้งธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประเทศไทยแล้ว

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานสาหรับการทำงานในตำแหน่งและกิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่จากัดจำนวนครั้ง (Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก

6. คู่สมรสจะทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการทำงานต้องห้ามที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

เราพร้อมช่วยทำลายกำแพงด้านภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อก้าวสู่ตลาดใหม่และเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce