Inlps BOI

กระบวนการ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI

800 533 admin

กระบวนการ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไทย ในการส่งเสริมธุรกิจบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย BOI จะให้ความช่วยเหลือคนไทยและนักลงทุนต่างชาติ ในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจในพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ต้องการ โดยเสนอระบบแรงจูงใจเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยสิทธิประโยชน์ได้แบ่งประเภทออกเป็นดังนี้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีนำเข้า และได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลของนิติบุคคล รวมทั้งการหักลดหย่อนสองเท่าจากค่าขนส่งไฟฟ้าน้ำ และการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี

ธุรกิจในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก BOI ของไทย มีสิทธิ์จ้างแรงงานและผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะจากต่างประเทศ นอกจากนี้ BOI ยังจัดทำวีซ่าแบบไม่ถาวร และใบอนุญาตทำงานผ่าน “วีซ่าแบบครบวงจร(SMART Visa)” สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอาจอนุญาตให้เจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศ สามารถเข้าร่วมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้

 

การจัดตั้งบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไทย (BOI)

นักลงทุนที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย ที่ต้องการสมัครขอรับการส่งเสริมการลงทุนของไทย BOI จะต้องจัดประเภทอุตสาหกรรมตามประเภท และจัดเตรียมแบบฟอร์มการสมัครเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม โดยทั่วไปบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการออกใบอนุญาตของไทยคือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการส่งออกและการลงทุนอื่น ๆ ที่แสดงถึงการเติบโตของธุรกิจที่มีศักยภาพ และธุรกิจที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม เช่น สถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการผลิตภาพยนตร์ ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ของไทยพร้อมด้วยแรงจูงใจในการลงทุน

Inlps BOI

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับบริษัทที่จะขอ BOI

 • มูลค่าเพิ่มของโครงการต้องไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ยกเว้นโครงการในภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีมูลค่าเพิ่มอย่างน้อย 10% ของรายได้
 • ต้องใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย
 • สำหรับโครงการสัมปทานและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
 • โครงการที่มีเงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมต้นทุนที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือการรับรองมาตรฐานสากลที่คล้ายกันภายใน 2 ปีนับจากวันที่เริ่มต้นการดำเนินงานเต็มรูปแบบ การยกเว้นจะลดลงหนึ่งปี
 • โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยเงินทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จะไม่ได้รับสัมปทาน หากโครงการดำเนินการโดยภาคเอกชน โครงการจะต้องถูกโอนไปเป็นโครงการของรัฐเพื่อรับการส่งเสริมการลงทุน รัฐจำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มอนุมัติโครงการให้กับ BOI เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนเริ่มการประมูลกับบริษัทเอกชน ในระหว่างการประมูลจะต้องมีการประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ์ของเอกชน โดยปกติ BOI จะไม่ส่งเสริมโครงการการลงทุนหากภาคเอกชน ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับรัฐ ยกเว้นค่าตอบแทนเหล่านั้นสมเหตุสมผลสำหรับโครงการการลงทุน
 • สำหรับโครงการของรัฐวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของดำเนินการ และให้เช่าโดยภาคเอกชน คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์ปกติในการอนุมัติโครงการ
 • สำหรับการแปรรูป รัฐวิสาหกิจหลังจากแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้ว บริษัทจำกัดควรกำหนดงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อขอการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ในกรณีขยายโครงการ บริษัทจำกัดจะได้รับการขยายตัวเพียงบางส่วนภายใต้แรงจูงใจการส่งเสริม

 

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 • แนวทางและมาตรการที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการติดตั้ง คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและการบำบัดมลพิษของโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการหรือกิจกรรมที่มีประเภทและขนาดที่ต้องส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง หรือมติคณะรัฐมนตรี
 • โครงการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองจะต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.1/2554 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เรื่องนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง

 

เอกสารและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ BOI

 1. เอกสารของ บริษัท เช่นหนังสือรับรอง, รายชื่อผู้ถือหุ้น, หนังสือบริคณห์สนธิ, งบการเงิน (ในกรณีที่ บริษัท จัดตั้งขึ้นแล้ว)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนไทยของกรรมการบริษัท (กรณีที่บริษัทยังไม่ได้จัดตั้ง)
 3. การเงินและแผนการลงทุน
 4. คำอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตธุรกิจ
 5. ประเภทและขนาดของธุรกิจ
 6. กระบวนการ
 7. รายชื่อเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ที่จะใช้สำหรับโครงการนี้ รวมถึงประเทศต้นกำเนิดปริมาณและมูลค่า
 8. แผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 9. รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงตำแหน่งจำนวนและสัญชาติ
 10. รายชื่อลูกค้ารายใหญ่และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 11. แผนการตลาด
 12. เอกสารของบริษัท เช่นหนังสือรับรอง, รายชื่อผู้ถือหุ้น, หนังสือบริคณห์สนธิ, งบการเงิน (ในกรณีที่ บริษัท จัดตั้งขึ้นแล้ว)
 13. แผนการดำเนินงานรวมถึงสถานที่ก่อสร้าง / การดำเนินงานรายได้โดยประมาณ
 14. ประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายของโครงการสำหรับ 3 ปีแรกของการดำเนินงาน
 15. ข้อดีของโครงการ (ถ้ามี)
 16. โบรชัวร์ของ บริษัท และ บริษัท ในเครือ

เจ้าหน้าที่ BOI อาจขอเอกสารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมในการนำเสนอและการสัมภาษณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะถามและสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการนี้ในรายละเอียดลึก

ทีม Interloop ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับลูกค้าที่เปิดและเริ่มต้นธุรกิจภายใต้การส่งเสริมการลงทุนของ BOI – คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของ BOI และมีประสบการณ์ในการทำงานกับ BOI และมีความรู้ลึกถึงข้อกำหนดและขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสมัครที่ประสบความสำเร็จ เราสามารถให้คำปรึกษาให้คุณกับทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของการส่งเสริมการลงทุน สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.