china company registration inlps

การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีน สำหรับนักธุรกิจชาวไทย

553 311 admin

การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสร้างธุรกิจให้เติบโต หรือเข้าสู่ตลาด Growing market เพราะจีนเป็นตลาดที่เป็นภาคการผลิตที่แท้จริง นโยบายรัฐบาลมีเสถียรภาพ และมีความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตระดับเวิลด์คลาส จึงทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดโลกได้

ปัจจุบันจีนเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจด้วยจีดีพี 13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเติบโตของภาคธุรกิจในประเทศที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก ทั้งนี้การ Transform ของจีนมีความน่าสนใจ การพัฒนาด้านนวัตกรรม (Innovation) และนโยบายที่มีวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ผลักดันให้จีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว จากประเทศเกษตรกรรม พัฒนาสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของโลก

ดังนั้นด้วยโอกาสใหม่ของจีนที่ขึ้นแท่นเป็นประเทศมหาอำนาจ เป็นแรงเสริมอันสำคัญที่มีผลต่อการเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนของนักลงทุนและบริษัทใหม่ ๆ ที่กำลังสนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ

ทำไมเราต้องเริ่มทำธุรกิจในจีน?

การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการกระโจนเข้าสู่ตลาดที่มีการเติบโตสูง เต็มไปด้วยภาคการผลิตที่มีความพร้อม นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการเติบโตของภาคเอกชน และพร้อมผลักดันให้ธุรกิจในประเทศ ขึ้นเป็นบริษัทระดับโลก

การมีสถานะเป็นบริษัทจีนนั้น นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบ รวมถึงนโยบายก้าวกระโดด (A Great Leap Forward) ของรัฐบาล โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจ ทั้งการส่งเสริมธุรกิจของชาวจีนและการต้อนรับนักลงทุนต่างชาติ ด้วยการอำนวยความสะดวกให้ทำธุรกิจอย่างคล่องตัว

ทั้งนี้ด้วยนโยบายที่มีเอกลักษณ์อย่างนโยบาย One Belt One Road (OBOR) หรือเส้นทางสายไหม ที่เชื่อมท่าเรือกับทางด่วนและรถไฟความเร็วสูง ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมพิเศษหรือในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นอกจากนี้ศักยภาพของตลาดจีน ยังมีการแข่งขันในตลาดเสรี หรือในเขตเสรีการค้าด้วยเศรษฐกิจใหม่ ตลอดจนผลประโยชน์ทางสังคมและกลไกทางอนุญาโตตุลาการ หรือการระงับข้อพิพาทที่มีความโดดเด่น

ทำไมธุรกิจของคุณต้องไปลงทุนที่จีน?

การทำธุรกิจในจีน เป์นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในการขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตามไม่เฉพาะสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีข้อได้เปรียบในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความเป็นต่อ ยิ่งหากสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้ประกอบกับทำธุรกิจถูกที่ จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ โดยนักลงทุนที่สนใจหรือกำลังหาลู่ทางเข้าไปลงทุนที่จีน สามารถติดต่อเราได้  โดยจะเตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุน ครอบคลุมทั้งขั้นตอนทางกฎหมาย การขออนุญาตและบริหารต่างๆ จะทำให้การเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในจีน

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในจีน ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสาร และดำเนินการ step-by-step ดังนี้

 • การเลือกขอบเขตธุรกิจ
 • การเลือก Location ที่ใช่
 • การตรวจสอบสถานะการเป็นบริษัทนิติบุคคล
 • การปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะกับการดำเนินธุรกิจในจีน
 • การเสนอชื่อภาษาจีนของบริษัท ต่อทาง The State Administration for Industry and Commerce (SAIC) เพื่อให้พิจารณาในเบื้องต้น
 • การยื่นจดหมายขออนุญาตจากทางกระทรวงพาณิชย์จีน (MOFCOM)

ทั้งนี้จะต้องจัดเรียงเอกสาร ดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติการจัดตั้งบริษัท

 • เอกสารที่อยู่บริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ทุนจดทะเบียนบริษัท (ไม่มีกำหนดทุนขั้นต่ำ)
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมหรือเกี่ยวกับภาคการผลิต)
 • การยื่นเอกสารให้ทางกองความมั่นคงสาธารณะ (PSB) ตรวจสอบ
 • การยื่นเอกสารให้ทางสํานักงานบริหารเงินตราต่างประเทศของจีน (SAFE) ตรวจสอบ
 • การเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบัญชีเงินฝากและบัญชีต่างประเทศ
 • การยื่นเอกสารต่อสำนักงานภาษี และให้ข้อมูลทางการเงินก่อนจัดตั้งบริษัท
 • การจ้างบริษัทบัญชีสำหรับตรวจงบบริษัท
 • การจัดทำคู่มือพนักงาน (ประกอบด้วย ข้อบังคับกฎหมาย ค่าตอบแทน รายงานบริษัท การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมพนักงาน)
 • การขออนุญาตการใช้เครื่องหมายการค้า

 

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจในจีน

การขออนุญาตทำธุรกิจในจีนจะต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะ โดยทางการจะออกใบอนุญาตให้กับธุรกิจภาคการผลิตโดยไม่มีเงื่อนไข และจะออกใบอนุญาตพิเศษให้กับบางธุรกิจ เช่น เภสัชกรรม ธุรกิจที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นฐาน ธุรกิจนำเข้าส่งออกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยการออกใบอนุญาตแต่ละประเภท จะแบ่งได้ดังนี้

1.แบ่งตามประเภทธุรกิจ

ยกตัวอย่างเช่น

 • กิจการประเภทชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (WFOE)
 • ธุรกิจร่วมทุน (Joint-Venture)
 • วิสาหกิจการค้าที่ลงทุนโดยต่างชาติ (FICE)
 • กิจการที่มีชาวต่างชาติร่วมทุนด้วย (FIPE)
 • ธุรกิจ FRO
 • ธุรกิจเอกชน (Private Enterprise)
 • ธุรกิจที่มีปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของ (Individually-Owned)
 • ธุรกิจที่เน้นการบริการ (SOE)
2.แบ่งตาม Scope การทำธุรกิจ

ยกตัวอย่างเช่น

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • การขาย
 • การบริการ
 • การให้คำปรึกษา
 • การประมวลผล
 • การทำการตลาด
 • การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นฐาน
3.แบ่งตาม Sector ธุรกิจ

ยกตัวอย่างเช่น

 • ภาคการผลิต
 • อีคอมเมิร์ซ
 • เคมีภัณฑ์
 • จัดหาวัตถุดิบ
 • พลังงาน
 • การก่อสร้าง
 • การขนส่ง
4. แบ่งตามสถานที่ตั้งธุรกิจ 

ยกตัวอย่างเช่น

 • จังหวัตหรือเขต
 • เขตปกครองตนเอง
 • เขตการปกครองพิเศษ (SAR) รวมฮ่องกงและมาเก๊า
 • เมืองพิเศษ Shenzhen, Ningbo
5.แบ่งตามโซนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยกตัวอย่างเช่น

 • เขตการค้าเสรี (FTZ)
 • เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
 • เขตเทคโนโลยีขั้นสูง

 

InterLoop Solutions & Consultancy เรามีความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ไปลงทุนในจีน โดยบริการของเราครอบครัวทั้งกฎหมายธุรกิจ การกำกับดูแลภาครัฐ การดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ รวมถึงใบอนุญาตและขอจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดจนการจัดการด้านบัญชีให้กับบริษัท โดยมีประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาการตั้งบริษัทใหม่ในไทยและต่างประเทศให้กับบริษัทหลายแห่งเป็นเครื่องการันตี  โดยเฉพาะการเริ่มต้นทำธุรกิจในจีน เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการและอำนวยความสำดวกในทุกๆ ด้าน ตลอดจนอัพเดตข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในอัตราค่าบริการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่คิดค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.