fbpx

  BOI เปิดประเภทกิจการใหม่ “กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย”

  1024 668 admin

  BOI เปิดประเภทกิจการใหม่ “กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย”

  BOI หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เปิดประเภทกิจการสำหรับให้การส่งเสริมขึ้นมาใหม่ โดยได้ออกประกาศเมื่อวันที 11 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย ต่อยอดจากประเภทกิจการที่อยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยได้ออกมาตรการ กำหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้

   

  มาตรการกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

  1. ที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมต้องมีพื้นที่ ดังนี้
  • กรณีก่อสร้างอาคารชุด ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร
  • กรณีก่อสร้างบ้านแถวหรือบ้านเดี่ยว ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร
  1. ที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมต้องจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น และต้องจำหน่ายในราคาต่อหน่วย ดังนี้
  • กรณีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ต้องจำหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน)
  • กรณีตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องจำหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน 1 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน)
  1. ต้องมีที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ
  2. ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ ได้แก่ ที่จอดรถ กล้องวงจรปิดทั้งโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
  3. แผนผังและแบบแปลนอาคารต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  4. ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริม
  6. ไม่ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
  7. ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2563

   

  สิทธิประโยชน์กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

  สิทธิประโยชน์เฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อกำหนด A4

   

  นอกจากนั้น คณะกรรมการ BOI ยังได้มีการปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมอีก 2 กิจการด้วยกัน คือ  กิจการกระเช้าไฟฟ้าหรือรถรางไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว กิจการโรงแรม ดังนี้

   

  มาตรการกิจการที่ได้รับการแก้ไข

  1. กิจการกระเช้าไฟฟ้าหรือรถรางไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว
  • ต้องมีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
  • ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นชอบ
  • ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกิจการรูปแบบ A3
  1. กิจการโรงแรม
  • กรณีมีจำนวนห้องพักไม่น้อยกว่า 100 ห้อง ต้องมีเงินลงทุนต่อห้อง (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท
  • กรณีมีจำนวนห้องพักน้อยกว่า 100 ห้อง ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้

  • กรณีตั้งสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรีขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี และสุราษฎร์ธานี ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกิจการรูปแบบ B2
  • กรณีตั้งสถานประกอบการในจังหวัดอื่น ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกิจการรูปแบบ A4

   

  สำหรับท่านใดที่สนใจการยื่นขอ BOI สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์กับการยื่นขอ BOI พร้อมยินดีให้คำปรึกษาฟรี บริการทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ ติดต่อเราได้ที่ โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.