การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้มาตรการพิเศษ SMES

การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้มาตรการพิเศษ SMEs

853 480 admin

หนึ่งในปัญหาหลักที่หลายต่อหลายบริษัทที่ต้องการขอรับการส่งเสริมการลงทุน มักประสบพบเจอ นั่นคือการที่บริษัทไม่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ โดยมีสาเหตุมากจากการที่บริษัทได้มีการเปิดดำเนินการหรือเริ่มทำธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว รวมถึงมีการลงทุนและมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ๆ ตั้งแต่ก่อนขอรับการส่งเสริม ซึ่งขัดต่อนโยบายหลักของการขอรับการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมองว่า บริษัทมีกำลังและมีความสามารถเพียงพอที่จะตั้งต้นธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องรับการสนับสนันจาก BOI

การขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการพิเศษ SMEs คืออะไร

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ไทยโดยเฉพาะ โดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2561 ที่มีใจความสรุปโดยย่อ คือ บริษัทที่เข้าเกณฑ์มาตรการพิเศษ SMEs นี้ สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมและได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าโครงการที่ขอรับการส่งเสริมด้วยมาตรการทั่วไป

ทำไมถึงต้องเป็นมาตรการพิเศษ SMEs

มาตรการพิเศษนี้มีผลทำให้โครงการที่เข้าเงื่อนไข SMEs ดังกล่าว ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในนั้นคือสิทธิพิเศษที่อนุญาตให้นำเครื่องจักรเก่าที่ใช้แล้วตั้งแต่ก่อนรับการส่งเสริม มาใช้ร่วมในโครงการใหม่ที่จะขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการพิเศษ SMEs นี้ได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายล้มเลิกความตั้งใจที่จะขอรับการส่งเสริม เนื่องจากต้องเสียผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถนำเครื่องจักรเก่าไปใช้ในโครงการใหม่ได้ รวมถึงเมื่อบริษัทลงทุนไปแล้ว จะถูกพิจารณาว่าดำเนินกิจการอยู่ก่อนแล้ว และไม่สามารถขอรับการส่งเสริมได้ การที่มีมาตรการพิเศษนี้ขึ้นมา ทำให้บริษัทไม่เสียผลประโชน์ในเรื่องของเครื่องจักรเก่า รวมถึงกำลังการผลิตที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรเก่าสามารถนำมารวมในโครงการใหม่นี้และนำมาคำนวณเป็นกำลังการผลิตรวมเพื่อยกเว้นภาษีนิติบุคลได้อีกด้วย

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI

 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล เป็นระยะเวลา 3-8 ปี ขึ้นอยู่กับคุณค่าของโครงการ
 2. ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำมาใช้ในโครงการ
 3. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
 4. อนุญาตให้นำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ เข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 5. เพิ่มความสะดวกในการขอ Visa/Work permit โดยยื่นขอผ่านโครงการ BOI ที่ได้รับการส่งเสริม

สิทธิประโยชน์พิเศษที่จะได้รับภายใต้มาตรการ SMEs เท่านั้น

 1. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับประเภทกิจการในกลุ่ม A เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 100 เป็นสัดส่วน ร้อยละ 200 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าดินและทุนหมุนเวียน)
 2. อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่ต้องผ่านการลงลายมือชื่อรับรองอายุเครื่องจักรเก่าจากผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่ต้องการได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจากมาตรการ SMEs จะต้องผ่านเงื่อนไขด้านล่างนี้ ตลอดช่วงอายุของโครงการ มิฉะนั้นบริษัทจะสิ้นสภาพ SMEs และไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษของโครงการนี้ได้อีกต่อไป

เงื่อนไขพิเศษเฉพาะภายใต้มาตรการพิเศษ SMEs

 1. ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
 2. เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งท่ีได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมี สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Noncurrent Assets) หรือเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท ตามงบการเงิน ณ ปัจจุนบัน
 3. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) เช่น ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ค่าก่อสร้าง งานระบบ เป็นต้น
 4. ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3 ต่อ 1
 5. อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะคำนวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศโดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

 

หากบริษัทมีแผนในการขยายโครงการหรือย้ายฐานการผลิต ซึ่งไม่ใช่แค่การต่อเติมเพียงบางส่วน แต่บริษัทต้องการที่จะลงทุนและเพิ่มเติมในหลากหลายส่วน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและตั้งต้นเป็นโครงการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักร การซื้อที่ดิน การก่อสร้างหรือต่อเติมโรงงาน การลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของงานระบบ รวมถึงการย้ายถิ่นฐานการผลิตจากที่เดิมเพื่อขยายกิจการและเพิ่มเติมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งหากทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  พิจารณาแล้วว่า การลงทุนนี้มีมูลค่าและคุณค่ามากพอที่จะพิจารณาให้เป็นการริเริ่มโครงการใหม่ มิใช่เพียงการต่อเติมเพียงบางส่วนจากธุรกิจเดิมที่ทำเนินการอยู่ ทางสำนักงานคณะกรรมการจะอนุมัติให้โครงการนี้มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ และในขณะเดียวกันนั้น ทางบริษัทที่ประสบปัญหาในการสูญเสียโอกาสที่จะนำเครื่องจักรเก่าหรือเครื่องจักรที่ลงทุนซื้อมาแล้วก่อนขอรับการส่งเสริมการลงทุนมารวมในโครงการใหม่นี้ เนื่องจากขัดกับนโยบายหลักในการส่งเสริมการลงทุนของทาง BOI สามารถพิจารณากฎเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ ของการขอรับการส่งเสริมผ่านมาตรการพิเศษ SMEs เพื่อเป็นทางเลือกในการขอรับการส่งเสริมและไม่เสียโอกาสในการนำเครื่องจักรเก่ามาใช้ในโครงการที่จะยื่นขอรับการส่งเสริมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.