ผลประโยชน์ที่นักลงทุนชาวต่างชาติได้รับ เมื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

853 480 admin

สำหรับผลประโยชน์ที่นักลงทุนชาวต่างชาติที่ได้รับ เมื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว นอกจากจะได้ลงทุนธุรกิจในประเทศไทยร่วมกับบริษัทที่มีการยื่นขอการลงทุนกับ BOI แล้ว ยังจะได้รับสิทธิพิเศษรูปแบบอื่นด้วย ที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นคือ การยื่นขอสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) ซึ่งวีซ่าตัวนี้ช่วยให้ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ หรือกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการลงทุนด้านเทคโนโลยีในไทยได้เข้ามาทำธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน การดำเนินชีวิตให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนได้อย่างดีด้วย เรามาดูกันดีกว่าว่า สมาร์ทวีซ่า(SMART Visa)  ให้อะไรกับชาวต่างชาติที่มาลงทุนในไทยบ้าง

สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)  เป็นวีซ่าพิเศษที่กำหนดขึ้นมา เพื่อจูงใจให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนักลงทุนที่อยากเข้ามาทำงานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

โดยวีซ่านี้จะมีสัญลักษณ์กำกับแยกเป็นหมวดหมู่ด้วย เพราะแต่ละแบบให้สิทธิพิเศษที่ต่างกัน เช่น T สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูง I คือ นักลงทุน   E คือ ผู้บริหารระดับสูง S คือ ผู้ประกอบการวิสากิจเริ่มต้น และ O คือ คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ได้รับสิทธิ SMART visa  ถึงแม้ว่าสิทธิพิเศษจะต่างกันบ้าง แต่ยังมีที่บางอย่างที่เหมือนกัน คือ สามารถเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทุกรหัสต้องรายงานตัวทุก 1 ปีหลังจากได้รับวีซ่า และนอกจากนี้ภรรยาและบุตรของชาวต่างชาติยังสามารถทำงานในประเทศของเราได้ โดยไม่ต้องขอ Work permit ด้วย ทำให้ชาวต่างชาติได้รับสิทธิประโยชน์ในราชอาณาจักรไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการทำธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยและสบายใจ

แต่การที่จะยื่นขอวีซ่าได้นั้นในแต่ละรหัสต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานต่าง ๆ ก่อนว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญจริง และตรงกับกลุ่มธุรกิจเป้าหมายหรือไม่ โดยสำนักงานที่ทำหน้าที่รับรองชาวต่างชาติที่จะยื่นขอวีซ่า คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สำหรับขั้นตอนยื่นสมาร์ท วีซ่า (SMART Visa)  คือ ชาวต่างชาติให้ยื่นขอรับรองการเป็นผู้มีสิทธิได้รับสมาร์ท วีซ่า (SMART Visa) ที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่  และเมื่อทางศูนย์บริการวีซ่าได้รับเอกสารคำร้องที่ครบถ้วนแล้ว ในเวลา 3 วันทำการ ทางศูนย์บริการวีซ่าจะประสานงานให้หน่วยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอวีซ่า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการพิจารณาและตรวจสอบภายใน 20 วันทำการ และทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ที่ยื่นขอสมาร์ท วีซ่า (SMART Visa)  หน่วยงานรับรองคุณสมบัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ และกรมการจัดหางานให้ได้รับทราบเรื่องการรับรองคุณสมบัติภายใน 1 อาทิตย์ โดยระยะเวลาดำเนินการจะอยู่ที่ 30 วันทำการรับตั้งแต่ทางศูนย์บริการวีซ่าได้รับเอกสารครบถ้วน

เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติแล้ว สามารถยื่นขอประทับตราตรวจลงตรา SMART Visa ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) เน้นที่นักลงทุนชาวต่างชาติที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตามกลุ่มเป้าหมายที่ประเทศของเรากำหนดไว้ นอกจากสร้างโอกาสในการทำงานแล้ว ภรรยาและลูกยังสามารถทำงานในไทยได้ด้วย จึงไม่ต้องกลัวว่าจะต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลังด้วย

แต่อย่างไรก็ตามกว่าจะได้สมาร์ท วีซ่า (SMART Visa)  ก็ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆมากมายและต้องผ่านการรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่กำหนดตามรหัสตัวอักษรที่ได้ระบุไว้ คือ ต้องศึกษาขั้นตอนรายละเอียดในการยื่นขอให้ดี เพื่อจะได้เตรียมหลักฐานในการยื่นขอได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาความล่าช้า เพราะตามปกติแล้วถ้าเอกสารครบจนถึงขั้นตอนการประทับตราสมาร์ท วีซ่าใช้ระยะเวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น ถ้าไม่อยากต้องรอนานก็ควรเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนด้วย เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการมากที่สุด

เนื่องจากการสร้างโอกาสของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ทำให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายสมาร์ท วีซ่าที่ดึงดูดนักลงุทนชาวต่างชาติและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาในภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทำให้สินค้าส่งออกอันดับต้นๆของไทยในปัจจุบันนี้ คือ รถยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ ,คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ผลิตภัณฑ์ยาง,แผงวงจรไฟฟ้า,เครื่องจักรและส่วนประกอบ เป็นต้น  ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่า เป็นสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีเกือบทั้งหมด เพราะว่าประเทศไทยของเรากำลังเดินหน้าในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจและสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ครบครัน และการที่มีนักลงทุนหรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือทำกิจการในไทยจึงส่งผลดีต่อการส่งออกหรือการปรับปรุงในเรื่องเทคโนโลยีของเรามากๆ

และนี่คือ ประโยชน์ที่ชาวต่างชาติจะได้รับจากการยื่นขอสมาร์ท วีซ่ากับ BOI ที่ดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มว่า ประเทศไทยจะมีสินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้นแน่นอน เพราะมีการสร้างงานและสร้างความรู้ในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.