Posts Tagged :

เอกสารที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทสิงคโปร์

จะจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ได้อย่างไร

1024 682 admin

จะจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ได้อย่างไร บทความนี้จะอธิบายกฎหมายการลงทุนของสิงคโปร์ เรื่องการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจขั้นตอนการเริ่มต้นทำธุรกิจ อย่างที่รู้กันว่าการดำเนินธุรกิจในสิงคโปร์ค่อนข้างง่าย…

read more
Singapore Company Registration

จะทำธุรกิจในสิงคโปร์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

1024 681 admin

สิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรรู้ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจในสิงคโปร์ สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นสิงคโปร์ กฎหมายกำหนดให้ลงทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้เองผ่านพอร์ทอล BizFile+ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อคับคับของบริษัทจะต้องผ่านการลงมติจากผู้ถือหุ้น…

read more