Posts Tagged :

ทำธุรกิจที่ประเทศจีน

China Company Registration

8 ขั้นตอนในการเริ่มต้นการทำธุรกิจที่ประเทศจีน (ตอนที่ 1)

960 588 admin

เลือกที่ตั้งของธุรกิจ ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจในประเทศจีน คุณจำเป็นต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณอยากให้ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ตรงไหน ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ ที่กำลังเจริญเติบโต…

read more

คำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีน

688 459 admin

คำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีน การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนมีความท้าทายมากเป็นพิเศษในแบบของตัวเอง ตั้งแต่การกำหนดประเภทของธุรกิจไปจนถึงการบริหารจัดการบริษัท ข้อแนะนำง่าย ๆ…

read more