Posts Tagged :

จัดตั้งบริษัทต่างประเทศ

Foreign Subsidiary

ข้อดี-ข้อเสีย การตั้งบริษัทสาขาย่อยในต่างประเทศ (Foreign Subsidiary)

817 507 admin

ทางเลือกหนึ่งในการขยายธุรกิจไปยังประเทศใหม่ ๆ คือการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งมีข้อได้เปรียบมากมาย รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในท้องถิ่นและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้มากขึ้น…

read more