Inlps BOI

BOI และสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน

914 599 admin

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมธุรกิจบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย โดยให้ความช่วยเหลือคนไทยและนักลงทุนต่างชาติในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจในพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ต้องการโดยเสนอระบบการสร้างแรงจูงใจ

 

บริการหลักของ BOI

 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ข้อมูลด้านการลงทุน และการขอรับส่งเสริมการลงทุน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแก่นักลงทุน เช่น การจัดตั้งบริษัท การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น
 • บริการเชื่อมโยงและจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ
 • บริการจัดหาผู้ร่วมทุน
 • บริการแนะนำและรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC)
 • บริการให้คำแนะนำการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ และจัดอบรมหลักสูตรการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ

 • ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 10%
 • ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย
 • ต้องมีแนวทางและมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องสถานที่ตั้งและวิธีจัดการมลพิษ

 

เงินลงทุนขั้นต่ำ

 • ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
 • สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการทำธุรกิจ เช่น กิจการ R&D, Software, Electronic Design, Engineering Design, Creative Design เป็นต้น จะต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรเฉพาะด้านที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
 • ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 สำหรับโครงการริเริ่มส่วนโครงการขยาย จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี

 

สิทธิประโยชน์จาก BOI

สิทธิประโยชน์จาก BOI ของประเทศไทยแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้:

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยอาจมีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีนำเข้า และอาจได้รับการยกเว้นภาษีและเงินปันผลของนิติบุคคล ได้รับสิทธิการหักลดหย่อนสองเท่าจากค่าขนส่งไฟฟ้า น้ำ และค่าการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

ธุรกิจในและนอกประเทศที่ได้รับการรับรองจาก BOI ของไทย มีสิทธิ์จ้างแรงงานและผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะจากต่างประเทศ นอกจากนี้ BOI ยังจัดทำวีซ่าแบบไม่ถาวร และใบอนุญาตทำงานผ่าน “วีซ่าแบบครบวงจร (One-Stop Visa)” สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีนี้ยังรวมไปถึง การอนุญาตให้เจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศ เข้าร่วมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

 

Inlps BOI

 

กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์พื้นฐาน

สิทธิประโยชน์ BOI ของประเทศไทยที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งประกาศโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้แบ่งประเภทตามประเภทกิจกรรมและตามความเหมาะสมซึ่งใช้กับการสมัคร BOI ของประเทศไทยที่ส่งมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ประเภทกิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐาน

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ แบ่งเป็น
 • A1 อุตสาหกรรมฐานความรู้เน้นการออกแบบ ทำ R&D เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • A2 กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ และกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุนในประเทศนนี้อยู่หรือยังไม่มีการลงทุน
 • A3 กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย
 • A4 กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน
 • B1 และ B2 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังสำคัญต่อห่วงโซ่มูลค่า
 1. สิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี แบ่งเป็น
 • กิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ซึ่งมีความร่วมมือตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย เช่น กิจการพัฒนา Biotechnology, Nanotechnology, Advanced Material Technology และ Digital Technology

 

ประเภทกิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
 2. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
 • หากตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ (ไม่รวมพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจัดทำเป็นมาตรการพิเศษต่างหาก) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
 1. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
 • หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 1 ปี

 

การจัดตั้ง บริษัท ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไทย

นักลงทุนที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย อาจสมัครขอรับการส่งเสริมการลงทุนของไทย BOI จัดประเภทอุตสาหกรรมตามประเภท และจัดเตรียมแบบฟอร์มการสมัครเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม โดยทั่วไป บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการออกใบอนุญาตของไทย คือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการส่งออก และการลงทุนอื่น ๆ ที่แสดงถึงการเติบโตของธุรกิจที่มีศักยภาพ ธุรกิจที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม เช่น โรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ และผลิตภาพยนตร์ ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ของประเทศไทยพร้อมด้วยการสร้างแรงจูงใจในการลงทุน

สำหรับท่านใดที่สนใจการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps ทางเรามีบริการให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้งานคุณสำเร็จลุล่วงพร้อมรับประกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.