Posts Tagged :

Customer Acquisition Cost

การเลือกใช้เมทริค เพื่อวัดผลในอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) – ตอนที่ 1

640 452 admin

การขายของออนไลน์เป็นมากกว่าการผลิตสินค้าแล้วนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงิน ในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ คุณจำเป็นต้องทราบว่าผู้เข้าชมนั้นใช้งานเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณอย่างไร ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เมตริก (Metrics)…

read more