corporate solutions icon - interloop

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBL)

การขอสิทธิให้ชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือถือหุ้น 100% นั้น จะต้องยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีการตั้งขึ้นเพื่อสงวนสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจบางประเภทให้สำหรับคนไทยเท่านั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย โดยรัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี พ.ศ. 2542 ซึ่งจะจำกัดประเภทกิจกรรมธุรกิจที่บริษัทต่างชาติสามารถประกอบได้

คำจำกัดความของ "คนต่างด้าว"

ตามกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
  • คือมนุษย์ทั้งปวงจะเป็นหญิง ชาย เด็ก คนชรา หรือเป็นผู้บกพร่องในความสามารถหรือเป็นคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามถือเป็นบุคคลธรรมดาทั้งสิ้น ตามประมวลกฎหมาย แต่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย
  • กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เป็นต้น ที่ร่วมกันดำเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง แล้วก่อตั้งเป็นนิติบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
  • ลงทุนครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นทำโดยหรือถือโดยผู้ถือหุ้นตามบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
  • บุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย ให้ความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนหรือเป็นผู้จัดการถือหุ้น
  • โดยมีทุนครึ่งหนึ่งหรือเป็นส่วนใหญ่ของการลงทุนโดยถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยในกรณีที่ 3

ประเภทของธุรกิจ

ธุรกิจบางประเภทจะสงวนไว้สำหรับคนไทย ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

บัญชีที่หนึ่ง ​

ธุรกิจที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ด้วยเหตุผลพิเศษ

บัญชีที่สอง

ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุโลมของคณะรัฐมนตรี

บัญชีที่สาม

ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ข้อแตกต่างระหว่าง FBL และ Thai LLC

ข้อ 1

FBL จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้น 100%​ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆ 

ข้อ 2

การขอ FBL ต้องมีทุนขั้นต่ำ 3 ล้านบาท

ข้อ 3

การขอ FBL ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะได้รับ 100%

ข้อ 4

กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาอย่างน้อย 4 ถึง 6 เดือน

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดกระบวนการสำหรับคณะกรรมการธุรกิจต่างประเทศว่า คณะกรรมการจะต้องจัดการเอกสารให้ครบนับจากวันส่งใบสมัครภายใน 60 วัน อย่างไรก็ตามขั้นตอนการสมัครโดยทั่วไปมี 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

employment contract icon

ขั้นตอนที่ 1

จัดเตรียมใบสมัครและเอกสารประกอบที่ต้องใช้ยื่นไปยังกระทรวงพาณิชย์ ในขั้นตอนนี้หากเอกสารที่ยื่นไม่ครบหรือไม่ตรงตามที่กำหนด นายทะเบียนผู้รับผิดชอบอาจขอตรวจเอกสารเพิ่มเติม

interloop corporate income tax holidays icon

ขั้นตอนที่ 2

ยื่นขอใบอนุญาตในเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งตอบคำถาม ให้ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ กรณีมีการร้องขอเพิ่มเติม คณะกรรมการธุรกิจต่างประเทศเป็นผู้ทบทวนเอกสาร และพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ขั้นตอนที่ 3

ผู้รับผิดชอบจะให้การอนุมัติยืนยันการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลา 60 วัน โดยพิจารณาตามปัจจัยที่พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวบัญญัติไว้

interview icon Interloop employer of records

ขั้นตอนที่ 4

ในกรณีที่ใบสมัครถูกปฏิเสธกระทรวงพาณิชย์จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายใน 15 วันเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุเหตุผลในการปฏิเสธอย่างชัดเจน โดยสามารถยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้สมัครได้รับหนังสือปฏิเสธ

รูปแบบธุรกิจที่ต้อง
ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บริษัทที่จัดตั้งใหม่
โดยมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
สำนักงานตัวแทน
Representative Office
สาขาของบริษัทต่างชาติ
Branch Office
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
Board of Investment

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce